راهپيمائى و اجتماع مجدد کارگران نساجى کردستان

"زنده باد کارگر نساجى"!

امروز دوشنبه ١٨ شهريور٬ کارگران نساجى بنا به تصميم ديروزشان و بدنبال بى نتيجه ماندن مذاکرات ديروز با "کميسيون کارگرى استاندارى"٬ ابتدا از ساعت ٨ صبح در مسير پل مردوخ نزديک خيابان استاندارى تجمع کردند و بدنبال تجمع اکثر کارگران به طرف استاندارى راهپيمائى کردند. در مسير راهپيمائى کارگران٬ که توجه اهالى را جلب کرده بود و روزهاى قبل حرکت و اجتماع آنها را ديده بودند٬ مردم در گوشه و کنار فرياد ميزدند "زنده باد کارگر نساجى"! کارگران هم به ابراز احساسات و همبستگى کارگرى و انسانى آنها پاسخ ميدادند.

راس ساعت ٩ صبح جمعيت ١٠٠ نفره کارگران جلوى استاندارى تحصن و اجتماع خود را آغاز کردند و در صف منظمى در مقابل درب استاندارى نشستند. کارگران همانجا بلافاصله اعلام کردند که هيچ کارگرى و هيچ نماينده اى راسا نبايد وارد استاندارى شود مگر آنها دعوت به مذاکره کنند. بدنبال پخش خبر تحصن کارگران مقابل استاندارى٬ روزنامه ها از جمله "جمهورى"٬ "اطلاعات" و "سيروان" به محل آمدند و شروع به تهيه گزارش کردند. روزنامه خواستند که از تحصن کارگران فيلم بگيرند اما ماموران امنيتى مانع گرفتن فيلم و عکس شدند.

همينطور امروز صبح مجددا کارگران اخراجى فرش غرب باف در مقابل اداره کار تجمع کردند و بر خواستهاى خود پافشارى ميکنند. دو تجمع در مقابل استاندارى و اداره کار ادامه دارد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ شهريور ١٣٨٧ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٨