پرستاران کرمانشاه موفق به نقد کردن حقوق هايشان شدند

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از چندین ماه جدال و کشمکش بین پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه با حکومت اسلامی سرمایه داران براى گرفتن دستمزدهاى معوقه و حقوق ساعات اضافه کاری و حق مسکن٬ در چند روز اخیر بیش از ٢٠٠٠ نفر از پرستاران کرمانشاه موفق به دریافت دستمزدهای پرداخت نشده خود در ۵ ماه گذشته مربوط به ساعات اضافه کاری خود شدند. همينطور حق مسکن ٣  ماهه آخر سال ٨۶ حدود ٣۵٠٠ نفر از پرستاران که مبلغی بالغ بر ٣۵٠ میلیون تومان است به حساب آنها واریز شده است.

در اطلاعيه هاى قبلى پيرامون اعتراضات پرستاران کرمانشاه (بیمارستانهای "امام رضا، طالقانی، فارابی، خمینی، امام علی" و دیگر مراکز درمانی) اشاره کرديم که حکومت اسلامی بیش از ۴ ماه است که به بهانه های مختلف از پرداخت مبالغ اضافه کاری انجام شده و کارانه ناچیز ماهیانه و حق مسکن پرستاران کرمانشاه به بهانه هاى مختلف خودداری ميکند. بدنبال اعتراضات مکرر پرستاران در هفته هاى اخير و نارضايتى رو به رشد پرستاران که منجر به برکناری ایزدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شد٬ بالاخره حکومت ضد کارگر اسلامی در روزهاى اخير ناچار به پرداخت دستمزدهای معوقه پرستاران و بخشى از مطالبات آنها شد.

حزب از اعتراضات برحق پرستاران کرمانشاه حمايت ميکند. پرداخت بخشى از مطالبات و نقد شدن حقوقها و مزايا نتيجه اعتراض تاکنونى شماست. پرستاران بايد از اتحاد ايجاد شده براى طرح مطالبات شان از جمله افزايش حقوقها٬ پرداخت سر وقت و يکجاى دستمزد٬ بيمه درمانى و چکاب مرتب که بتواند پاسخگوى خطرات ناشى از محيط آلوده بيمارستانها براى پرستاران باشد٬ استفاده کنند.

حزب٬ پرستاران را به طرح يکصداى خواسته هايشان دعوت ميکند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ شهريور ١٣٨٧ – ۶ سپتامبر ٢٠٠٨