کارگران غرب بافت در مقابل اداره کار تجمع کردند

امروز يکشنبه قرار بود جلسه "هيئت حل اختلاف" اداره کار براى رسیدگی به مشکلات کارگران اخراجى فرش غرب بافت سنندج برگزار شود. يادآورى ميکنيم که کارفرماى غرب بافت طى اقدامى در ماههاى گذشته کليه اين کارگران را اخراج کرد و "هيئت حل اختلاف" اداره کار بدنبال شکايت کارگران حکم به ابقا کار آنها داده بود. اما کارفرما اين نتيجه را قبول نداشت. کارفرما از ورود مجدد کارگران به کارخانه جلوگيرى کرد و جلسه امروز در ادامه سيکل جلسات و سردواندن کارگران تشکيل ميشد.

امروز ٣ نفر از اين کارگران بعنوان نماينده بقيه کارگران اخراجى به جلسه "هيئت حل اختلاف اداره کار" رفتند. مذاکرات و جلسه تا زمان دريافت اين خبر هنوز ادامه دارد. کارگران غرب بافت که در مقابل اداره کار تجمع کرده بودند و منتظر نتيجه مذاکرات بودند٬ شعارهائى را در دست داشتند و بخشا اين شعارها را به ديوار اداره کار و ماشينهاى پارک شده در محل نصب کرده بودند.

کارگران ميگفتند ما گرسنه ايم. کوتاه نمى آئيم و مصممانه تا گرفتن حقوق مان به اعتراض ادامه ميدهيم.

 
مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٧ شهريور ١٣٨٧ – ٧ سپتامبر ٢٠٠٨