گزارشى از اجتماع امروز کارگران نساجى و غرب باف
ادامه اعتصاب نخريسى پرريس  

در اطلاعيه قبلى گفتيم که امروز کارگران نساجى کردستان با راهپيمائى از پل مردوخ به طرف استاندارى رفتند. در مسير با حمايت مردم آزاديخواه و انقلابى سنندج روبرو شدند. "زنده باد کارگر نساجى" را شنيدند و در جلوى استاندارى در صفوف منظمى با نشستن تحصن کردند. کارگران از همان ابتدا اعلام کردند کسى براى مذاکره داخل استاندارى نبايد بشود مگر اينکه آنها خواهان آن شوند.

بعد از چند ساعت بالاخره اقبال پور از جانب استاندارى به ميان کارگران آمد. او گفت؛ به من گفتند که به شما بگوييم برويد خانه هايتان! او در حالى که به ساختمان استاندارى اشاره ميکرد٬ گفت من در درون (جلسه "کميسيون کارگرى" ديروز) گفتم که حق با کارگران است. ولى بايد همچنين اين را نيز بگويم که اگر ١٠٠ روز ديگر هم اينجا باشيد و اعتراض کنيد هيچ کارى ما نميتوانيم بکنيم. شما ميخواهيد به حقتان برسيد برويد تهران و حق تان را آنجا بگيريد. ما هم هيچ چيزى از دستمان بر نمى  آيد و چشممان به بالا است!

کارگران با شنيدن اين سخنان که آب پاکى روى دست آنها ريخت اعتراض کردند. در ميان کارگران از هر سو صداى اعتراض بلند شد. گفتند؛ پس چرا ما را با وعده دادن سردوانديد؟ چطور شد حالا کارى از دستتان برنمى آيد؟ چرا ديروز در جلسه اعلام ميکنيد که نامه انحلال شرکت را امضا نميکنيم اما خبر اعلام ورشکستى شرکت را ما بايد در رسانه ها ببينيم؟ اقباپور که کم آورده بود به داخل استاندارى برگشت.

بدنبال اقبالپور٬ سرگرد دارابى به ميان کارگران آمد. او خطاب به کارگران گفت که من حق را ۵٠ به ۵٠ ميبينم! يکى از کارگران پرسيد ميشود بگيد در همين ۵٠ به ۵٠ باتوم شما رو سر کى پايين مى آيد؟   جناب سرگرد که رنگ و رويش به هم ريخت دستور داد که برويد خانه هايتان! اينجا جمع نشويد! شنيدى! اينجا مشکل شما حل نميشود! همزمان يکى از نمايندگان کارگران را صدا زدند. اين نماينده فکر کرد بود که مسئولين ميخواهند با ايشان صحبت کنند. اما نماينده کارگران را به داخل برده و او را تهديد کرده بودند که به کارگران بگويد که متفرق شوند!

کارگران نساجى تا ساعت ٢ بعدازظهر به تحصن جلوى استاندارى ادامه دادند و گفتند که فردا مجددا در مقابل استاندارى تجمع ميکنند. آنها اعلام کردند که از حق و حقوقمان نميگذريم.
***

اجتماع کارگران اخراجى غرب باف در مقابل اداره کار

کارگران غرب باف که ديروز در جلسه "هيئت تشخيص اداره کار" با اعتراض بيرون آمده بودند و اعلام کردند که فردا دوباره همينجا جمع ميشويم٬ امروز ١٨ شهريور مقابل اداره کار جمع شدند. امروز قرار بود کارگران غرب باف بدنبال اجتماعشان به کارگران نساجى مقابل استاندارى ملحق شوند.
 

ديروز به دنبال اعلام تصميم کارگران مبنى بر اجتماع مجدد در مقابل اداره کار و استاندارى٬ مسئولين اداره کار ميگويند که شما فردا بيائيد مقابل اداره کار که پروتکل نشست و حکم را به شما بدهيم. کارگران غرب بافت از ساعت اوليه امروز تا ساعت ١٢ ظهر در مقابل اداره کار منتظر ميشوند که  حکم را دريافت کنند. نهايتا خبرى از حکم نميشود و دوباره با سردواندن به کارگران ميگويند؛ امروز نرسيد فردا بيائيد تا حکم را به شما بدهيم!

قبلا همين هيئت حکم ابقا به کار کارگران را داده بود اما کارفرما قبول نکرد. حالا ميخواهند حکم را اينبار به نفع کارفرما بدهند و کارگران اين را ميدانند. فردا کارگران مجددا براى دريافت حکم "هئيت تشخيص" اداره کار جمع ميشوند. کارگران پيشاپيش ميگويند که اين حکم يک حکم ناعادلانه و عليه ما کارگران است. کارفرما با حمايت دولت ميخواهد زندگى ٢٠ خانواده کارگرى را نابود کند. آنها حقوق ٣ ماه ما را گرو گرفتند که ما را تسليم کنند. کارگران ميگويند که بايد براى اقدامات ديگرى تصميم بگيريم.

اعتصاب پرريس ادامه دارد!

امروز ١٨ شهريور اعتصاب کارگران نخريسى پرريس ادامه داشت. کارگران پرريس امروز مجمع عمومى شان را برگزار کردند و در بر تداوم اعتصاب تا گرفتن خواسته هايشان تاکيد کردند. کارگران خواهان دريافت دو ماه حقوق معوقه و مزاياى پرداخت نشده خود هستند. 

 
مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ شهريور ١٣٨٧ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٨