اعتصاب کارگران پرريس سنندج ادامه دارد
کارفرما بخشنامه مرخصى اجبارى را پس گرفت

بنا به خبر دريافتى٬ اعتصاب کارگران پرريس سنندج ادامه دارد. از ديروز چهارشنبه ١٣ مرداد ماه٬ ٣۵ نفر کارگر نخ ريسى پرريس به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه ٢ ماهه خود و سياست مرخصى اجبارى کارفرما در حياط کارخانه دست به اعتصاب زدند. مديريت کارخانه ديروز چهارشنبه با بهانه نداشتن مواد خام بخشنامه اى مبنى بر مرخصى اجبارى ١۵ روز کارگران صادر و در تابلوى اعلانات کارخانه نصب کرد. اين موضوع فورا با اعتراض کارگران روبرو شد و مديريت ناچار به عقب نشينى و پس گرفتن بخشنامه شد.  

با اينحال کارگران همچنان در اعتصاب بسر ميبرند. کارگران خواهان مطالبات خود از جمله حقوق معوقه شان هستند. در طى اعتصاب٬ کار مديريت و کارفرما فقط تحريک کارگران و تهديد آنها به اخراج بوده است. آنها گفته اند اگر برسر کار بازنگرديد همه شما را اخراج خواهيم کرد.

کارگران امروز پنج شنبه ١۴ مرداد ماه اعلام کردند که ما به اعتصاب ادامه ميدهيم. حتى اگر يکماه شده اعتصاب را ادامه خواهيم داد و چنانچه تا روز يکشنبه به مطالبات ما رسيدگى نشود به همراه کارگران نساجى کردستان به جلوى اداره کار خواهيم رفت.

حقوق معوقه کارگران بايد فورا پرداخت شود. سياست اخراج با کنار رفتن اين بخشنامه منتفى نشده است تنها به عقب افتاده است. کارفرماهاى نساجيها يک سياست واحد را پيش ميبرند و سناريوى به خاک سياه نشاندن کارگران و خانواده هايشان کمابيش يکسان است. همبستگى کارگرى و حضور متحدانه کارگران نساجيها براى گرفتن حقوقها و ممانعت از تعطيلى کارخانه و اخراجها کليد مسئله است.

حزب براى اعتصاب و اعتراض برحق کارگران پرريس و نساجى کردستان آرزوى موفقيت ميکند. ضرورى و عاجل است که کارگران و مردم آزاديخواه شهر سنندج مسئولانه از اعتصاب و اعتراض کارگران نساجيها حمايت کنند.   

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ شهريور ١٣٧٨- ۴ سپتامبر ٢٠٠٨