ذوب آهن اصفهان؛
دو کارگر و يک مهندس در محل کار به قتل رسيديد

بنا به خبر دريافتى٬ چهارشنبه ٢٣ مرداد ماه در ذوب آهن اصفهان٬ دو کارگر که براى انجام کار با جرثقيل بالا ميرفتند٬ به دليل ول شدن سبد چرثقيل و سقوط آن٬ درجا کارگران در ميان تلى از آهن له و به قتل رسيدند! اسم يکى از اين کارگران شهرام زکى است.

همينطور پنجشنبه ٢۴ مرداد ماه يک مهندس بخش ذوب آهن بنام سعيد فتحى که براى بازرسى سوار اسکافل بود٬ بدليل شل بودن اسکافل و سقوط آن بيهوش و در کوما فرو رفت. بنا به خبر ديروز يکشنبه ٢٧ مرداد ماه٬ سعيد فتحى نيز درگذشت.

همه گزارشات نشان ميدهند که به موازات تشديد استثمار کارگران بويژه توسط شرکتهاى پيمانى٬ که با پائين آمدن شديد استانداردهاى ايمنى محل کار همراه است٬ تعداد کارگرانى که در محل کار جان خود را از دست ميدهند بسرعت افزايش مى يابد. اسم رمز اين جنايات سريال را "حوادث کار" مينامند. اما روشن است که تامين ايمنى محيط کار معادل هزينه براى کارفرماها و کاهش سود آنهاست. سرمايه داران براى تامين سود بيشتر از جان کارگران مايه ميگذارند و بدنبال هر قتل در محيط کار نيز کارفرما و ادارات دولتى مسئله را طى گزارشى توسط "کارشناسان" تقصير و مسئوليت را روى دوش کارگران مصدوم شده و به قتل رسيده ميگذارند. محيط کار در ايران قتلگاهى است که هر روز از کارگران قربانى ميگيرد.  

بدون ترديد مسئول قتل اين سه کارگر و کارمند ذوب آهن کسى جز پيمانکاران و سرمايه دارانى نيست که شرايط بشدت خطرناکى را در محيط کار ايجاد کرده اند. کارگران ذوب آهن ضرورى است کميسيون مستقلى براى بررسى قتل همکارانشان تشکيل دهند و موضوع را دقيقا بررسى کنند. روشن شدن مسئوليت کارفرما دراين زمينه روى دو جنبه اساسى تاکيد ميکند؛ اول٬ تامين غرامت و هزينه خانواده قربانيان اين رويداد هولناک توسط کارفرما. دوم٬ خواست بهبود و استاندارد کردن ايمنى محيط  کار.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى جان باختن اين سه نفر را به خانواده و بستگان و همکاران آنها صميمانه تسليت ميگويد. حزب٬ کارگران شرکتهاى تابعه ذوب آهن را به تشکيل مجمع عمومى و اعتراض عليه قتل همکارانشان دعوت ميکند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ مردادماه ١٣٨٧ – ١٨ اوت ٢٠٠٨