مردم سنندج؛
مقابل سکت جنايتکار سلفى ها محکم بايستيد!

ديروز چهارشنبه ٢١ شهريور٬ در ميدان سنندجى در خيابان سيروس٬ تعدادى چاقوکش و لمپن اسلامى درگيرى ايجاد کردند و به دستفروشان حمله بردند. اين ميدان محل عرضه و فروش ضبط صوت و دستگاههاى برقى دست دوم و سى دى هاى به اصطلاح "غير مجاز" است. دراين ميدان تعداد زيادى دستفروش وجود دارد که زندگى شان از طريق فروش اين وسائل ميگذرد. 

حوالى عصر حدود ٣٠ نفر از سلفيها٬ که هواداران احمد مفتى زاده هستند و به القاعده اى هاى کردستان شهرت دارند٬ به دستفروشان اين ميدان با چاقو و قمه و شيشه نوشابه حمله کردند. بهانه اين مرتجعين اينبود که کاسبکاران اين محل اقدام بفروش سى دى هاى غير اسلامى و پخش موزيک کردى و فارسى با صداى بلند در ماه رمضان نمودند! بهانه ديگرشان اينبود که دراين ميدان اقدام به "روزه خوارى" در انظار عموم ميکنند! اين درگيرى حدود يکساعت طول کشيد. تعدادى از دستفروشان زخمى شدند و شيشه هاى برخى از مغازه ها شکسته شد. ماموران رژيم در محل حاضر شدند و تنها به نظاره قمه کشى اين لمپنها پرداختند و آنها هم بلافاصله از محل فرار کردند. امروز در وروديها و خروجيهاى اين ميدان تعداد زيادى مامور امنيتى با لباس شخصى حضور دارند و تجمع بيش از دو نفر را مانع ميشوند و بعضا به دستگيرى مردم ميپردازند.

 مردم انقلابى سنندج٬ جوانان!
زير سايه اختناق اسلامى و ميدان دادن حکومت به مرتجعينى مانند خودش٬ سلفى ها دارند زيادى پايشان را دراز ميکنند. فتوا ميدهند٬ سر ميبرند٬ جوانان را با چاقو تکه و پاره ميکنند٬ تهديد ميکنند٬ تلاش ميکنند از منجلاب فقر سربازگيرى کنند٬ و اخيرا به بهانه ماه رمضان به قمه کشى علنى به مردم زحمتکش روآورده اند. اينها در رديف پاسداران و شکنجه گران رژيم اند. اگر دهاتى را دست اينها بدهند حکومت ملا عمر طالبان را در آن پياده ميکنند. اين پارازيت هاى اسلامى را بايد جارو کرد. در مقابل هر تحرک اين مرتجعين بايستيد و درس خوبى به آنها بدهيد. اهداف کثيف و جنايتکارانه و پوسيده اسلامى شان را افشا کنيد. اينها در حاشيه سوبسيد اسلامى رژيم نان ميخورند و زمانى همراه با رئيس شان نان خور حکومت و مرتجعين بازارى بودند. پاسخ مردم آزاديخواه به اين سکت از پاسخ به کل ارتجاع اسلامى جدا نيست. اينها در کردستان جائى ندارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٢ شهريور ١٣٨٧ – ١٢ سپتامبر ٢٠٠٨