گزارشى از اجتماع امروز کارگران پرريس

کارگران دسته جمعى وارد اتاق رئيس اداره کار شدند

امروز چهارشنبه ٢٧ شهريور٬ از ساعت ٨ الى ١ بعدازظهر٬ ٣٠ نفر از کارگران پرريس جلوى اداره کار تجمع کردند. کارگران ساعت ١١ دسته جمعى وارد اتاق رئيس اداره کار شدند. ماموران لباس شخصى و شعبانى رئيس حراست اداره کار بلافاصله به داخل اتاق آمدند و شروع به تهديد کارگران معترض کردند. شعبانى ميگفت که کار شما اشتباه است و به اين شکل به هيچ نتيجه اى نخواهيد رسيد. کارگران هم گفتند دست از شعار دادن برداريد. شما هم نماينده کارفرما هستيد. ما گرسنه ايم و نميخواهيم به ما صدقه بدهيد. حقوق مان را بدهيد تا برويم.

شعبانى که با مصمم بودن و عصبانيت کارگران و تاکيد بر خواستهايشان روبرو شد٬ به ماموران لباس شخصى دستور داد که فورا اداره حفاظت اطلاعات را خبر کنيد. بعد از مدتى ماموران حفاظت اطلاعات جلوى اداره کار حاضر شدند اما عکس العمل خاصى نشان ندادند. کارگران گفتند که ما از اين نمايشات مسخره ترسى نداريم و تا گرفتن حقوق هايمان به تجمع در اينجا ادامه ميدهيم.

کارگران پلاکاردهائى با مضامين؛ "زندگى انسانى حق مسلم ماست"٬ "آيا کارگر انسان نيست"٬ "کارگران اتحاد اتحاد" در دست داشتند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٧ شهريور ١٣٨٧ – ١٧ سپتامبر ٢٠٠٨