کارگران نساجى تا دوشنبه اعتراضاتشان را متوقف کردند

امروز ٢١ شهريور ماه٬ مجددا بيش از ۵٠ نفر از کارگران نساجى در مقابل استاندارى تجمع کردند. کارگران باندرولها و شعارهائى همراه خود داشتند. کارگران دو باندرول با مضمون؛ "ماه رمضان را به مسئولين معتقد و متعهد تبريک عرض مينمائيم! کارگران ۴ ماه در روزه نساجى کردستان"٬ و "ما کارگران نساجى کردستان خواهان استمرار کار و دريافت حقوق مقوقه مى باشيم!" و پلاکاردهائى با مضامين؛ "بيکارى = فقر و گرسنگى"٬ "بيکارى = ناامنى اجتماعى"٬ "پرداخت حقوق معوقه"٬ "پرداخت ۴ ماه حقوق"٬ "قرارداد موقت٬ هرگز" "کار= نان"٬ "ما خواهان استمرا کار هستيم٬ کار٬ کار٬ کار"٬ و "کار٬ توسعه٬ عدالت اجتماعى" در دست داشتند.

ساعت ١٢ مامورين اطلاعاتى و نيروى انتظامى که ميدانستند اين پلاکاردها همدردى مردم را بدنبال دارد٬ بلافاصله شروع به جمع آورى آنها کردند. کارگران مقاومت کردند. گفتند مهم نيست اينها را جمع آورى کنيد. بار ديگر پلاکاردهاى ديگر مياوريم. البته کارگران بخشى از پلاکاردها را ندادند. بدنبال اين مسئله ۶ نفر از کارگران و نمايندگانشان به جلسه اى که در فرماندارى برگزار شد رفتند. اين جلسه تا ساعت ٢ بعدازظهر طول کشيد. دراين جلسه حنفى رئيس تامين اجتماعى٬ شاه غيبى رئيس صنايع٬ رامين اسدى رئيس اداره کار٬ حکيمى از معاونت استاندارى٬ امين شهابى و عبدالجبار کرمى از نماينده هاى مجلس رژيم شرکت داشتند. اما از مسئولين کارخانه نساجى کسى نبود. دليل برگزارى اين جلسه مطالبى بود که اقبال رضائى مسئول خانه کارگر سنندج در روزنامه اطلاعات مبنى بر انحلال کارخانه گفته بود. يک هدف اين جلسه تکذيب رسمى اين خبر بود که با اعتراض شديد کارگران مواجه شده بود. حکيمى از استاندارى اعلام کرده بود که اين موضوع واقعيت ندارد و همينطور من در شان خودم نمى بينيم که اينگونه مسائل را تکذيب کنم! مسئله را بلافاصله به صنايع و معادن اطلاع دادند و فورا مسئولين فوق در فرماندارى حاضر شدند تا دراين رابطه و همينطور پيدا کردن راهى براى مشکل کارگران نساجى تصميم بگيرند.

نتيجه جلسه اينبود؛ اين مسئولين به همراه دو نماينده مجلس رژيم دسته جمعى قول دادند که مشکل حقوق کارگران را تا ٢۶ اين ماه پيگيرى و حل کنند. با اعلام "کارخانه منحل نشده است" خبر را تکذيب کردند و گفتند که کارگران هم ميتوانند به کارخانه و سر کارهايشان برگردند.

بدنبال تصميم اين جلسه کارگران تصميم گرفتند که تا روز دوشنبه هفته آينده اعتراضاتشان را متوقف کنند و روز دوشنبه به جلوى کارخانه خواهند رفت. در صورتى که به مطالبه آنها رسيدگى شود کار را از سر خواهند گرفت و در صورتى که وضع همين باشد روز بعد مجددا تحصن شان را در جلوى استاندارى ازسر خواهند گرفت.

همينطور ديروز ٨ نفر از کارگران قراردادى و رسمى نساجى خود را بازخريد کردند. سابقه کار اين کارگران از ١٢ الى ١٨ سال بود. کارگران قراردادى به ازاى هر سال سابقه کار سه ماه و نيم سنوات باضافه ۶٠٠ هزار تومان٬ و کارگران رسمى به ازاى هر سال سابقه کار چهار ماه سنوات دريافت ميکنند. کارفرما براى اين کارگران چک صادر کرده است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ شهريور ١٣٨٧ – ١١ سپتامبر ٢٠٠٨