کارگران غرب باف خيابان شريف آباد را بستند

امروز سه شنبه ١٩ شهريور کارگران اخراجى فرش غرب باف اعتراضشان را ادامه دادند. آنها ورودى کارخانه جام جم در انتهاى خيابان شريف آباد که اداره کار در آن واقع است را بستند. کارگران با در دست داشتن پلاکاردهائى بمدت ٢٠ دقيقه خيابان را مسدود کردند. با بسته شدن خيابان و متوقف شدن تردد و ايجاد ترافيک٬ توجه مردم و سرنشينان اتوميبلها را بخود و اعتراض و خواستهايشان جلب کردند. بلافاصله مامورين انتظامى و نيروهاى امنيتى وارد محل و دست بکار شدند. همينطور فورا رياست کلانترى در محل حاضر شد.

کارگران فرياد ميزدند؛ "اگر ما را به سر کار برنگردانيد همراه با خانواده هايمان در جلوى اين اداره و حضور نادر محمد پور رياست روابط کار خود را به آتش ميکشيم!"

سپس مامورين نيروى انتظامى کارگران را به جلوى اداره کار هدايت کردند. بلافاصله رئيس کلانترى و مسئولين اداره کار تشکيل جلسه دادند. مسئولين اداره کار جانب کارفرما را گرفتند. يعنى اخراج کارگران را تائيد ميکنند و ميگويند که براى شما به ازاى هر سال سابقه کار يک ماه سنوات خواهيم نوشت!

اعتراض کارگران هنوز ادامه دارد.

 

تحصن کارگران نساجى در مقابل استاندارى

امروز سه شنبه ١٩ شهريور مجددا کارگران نساجى تحصن خود را در مقابل استاندارى ادامه دادند. امروز کارگران پلاکارد خود را که روى آن نوشته بود؛ "ما کارگران نساجى خواهان استمرار کار و دريافت حقوق معوقه هستيم!" در محل نصب کرده بودند.

با گذشت چند ساعت از تحصن کارگران کسى از مسئولين استاندارى با کارگران صحبت نکرده اند و روال بى اطلاعى را پيش گرفته اند. کارگران هم اصرار دارند که کسى را به داخل بعنوان نماينده نميفرستند و آنها بايد به کارگران جواب دهند.

تحصن کارگران در مقابل استاندارى ادامه دارد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ شهريور ١٣٧٨- ٩ سپتامبر ٢٠٠٨