کارگران نساجى کردستان امروز راهپيمائى کردند
 

امروز يکشنبه ٢٠ مردادماه٬ کارگران نساجى از صبح زود در ميدان ١٢ فروردين اجتماع کردند. ديروز کارگران در تجمع شان اعلام کرده بودند که امروز از شهر به طرف کارخانه راهپيمائى ميکنند. کارگران پلاکاردى تهيه کرده بودند. ماموران سرکوب در محل حاضر شدند اما کارگران کارشان را ادامه دادند و به طرف کارخانه راه افتادند. ماموران امنيتى به موازات حرکت کارگران راه افتادند و تا مدتى عملا رژه کارگران را اسکورت ميکردند. مدتى از راه پيمائى کارگران نگذشته بود که ماموران سرکوب به کارگران هجوم بردند و پلاکارد را از دست آنها درآوردند و آن را ضبط کردند. يکى از ماموران به کارگران ميگويد اين کار به اين دليل است که حرکت شما مارک سياسى نخورد و براى خودتان بد ميشود!

بدنبال راهپيمائى امروز٬ کارگران در جلوى شرکت اجتماع کردند. اکثر قريب به اتفاق کارگران اين کارخانه در تجمع امروز شرکت داشتند. خبر راهپيمائى کارگران وسيعا در سطح شهر پيچيده است و در طول راهپيمائى کارگران از حمايت گرم مردم انقلابى ود شريف سنندج برخوردار بودند. در مقابل کارخانه و در ميان کارگران بحث از اينست که مجددا راهپيمائى را ادامه دهند و بعد از مقدارى استراحت از جلوى کارخانه به سمت شهر برگردند و جلوى اداره کار تجمع کنند.

کارگران و مردم آزاديخواه و انقلابى سنندج!
کارگران نساجى به حمايت فورى و موثر شما نياز دارند. حرکت شان را تقويت کنيد و در مقابل هر گونه تعرض و دست درازى ماموران از آنها دفاع کنيد. کارگران حقوق شان را ميخواهند و به سياست اخراج و بيکارسازى معترض اند. خانواده اين کارگران در معرض نابودى قرار گرفته است. کارگران حق دارند با قدرت از موجوديت خود دفاع کنند. متحدانه از کارگران نساجى و مبارزه شان حمايت کنيد و به اين مبارزه بپيونديد. عليه فقر و فلاکت متحد شويد.   

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠ مرداد ١٣٨٧ – ١٠ اوت ٢٠٠٨