٢ کارگر نساجى به بيمارستان منتقل شدند
سرکوبگران در محل حاضر شدند

در اجتماع امروز شنبه ١٩ مرداد ماه کارگران نساجى کردستان که از صبح زود در جلو کارخانه شروع شده است٬ دو نفر از کارگران در اثر فشار بيش از حد حالشان بد و بيهوش ميشوند. حميد محرم اسرار و يک کارگر ديگر به بيمارستان انتقال داده شدند. همينطور نيروهاى اطلاعات و لباس شخصى ها در محل حاضر شدند و به کارگران اعلام کردند که شما حق تجمع نداريد. کارگران ميگويند چطور کارفرما حق دارد هر بلائى سر ما و خانواده ما بياورد اما ما حق اعتراض نداريم؟ کارگران اعلام کردند که فردا يکشنبه از شهر به طرف کارخانه پياده حرکت ميکنند تا حمايت بيشترى را جلب کنند. کارگران نساجى از هم طبقه ايهايشان در ايران و جهان حمايت ميخواهند.

کارگران سنندج!
بر شما پوشيده نيست که کل اين دم و دستگاه و مفتخوران و چماقدرانش تا قوانين و مقامات عالى رتبه و دون پايه اش عليه کارگر است. روز روشن در نساجى سنندج٬ در کيان تاير٬ در ايران خودرو٬ در هر گوشه ايران٬ کارفرماها کارگران را بيکار و اخراج ميکنند٬ زندگى شان را نابود ميکنند٬ آنها را به فقر و فلاکت و تن فروشى و دست فروشى و هزار بدبختى ديگر دچار ميکنند و هر اعتراض شان را با چماق "امنيت" و زندان و سرکوب و پرونده سازى جواب ميدهند. اين نظام خود را براساس ضديت با کارگر و عدالتخواهى کارگرى بنا نهاده است. از رفقايتان در نساجى کردستان حمايت کنيد.

مردم آزاديخواه و انقلابى سنندج!
در مقابل تحرکات اخير رژيم در کردستان بايد هوشيار بود. تعدادى در اطاق انتظار اعدام اند. عده اى ديگر را احضار و دستگير کردند. عده اى ديگر را تهديد کردند. براى تعدادى از کارگران و شرکت کنندگان اول مه حکم زندان و شلاق بريدند. نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى شان را با چماقها و باتومها و چاقوهايشان آماده باش دادند. اين تحرکات فوق برنامه دليلى ندارد جز اينکه نبض جامعه و شهر دارد تند ميزند. هر موضوعى ميتواند اوضاع را بهم بريزد و اينها پيشاپيش به استقبال آن رفته اند. اعتصاب کارگرى و اعتراض کارگران در دفاع از معيشت و کار و زندگى مشقت بارشان از مشروع مشروع تر است. اينها نه بمب گذاراند نه تروريست اند نه مال کسى را خوردند و نه تجاوزگراند. اما قانون و دولت و همين نان خورهاى بيشرم و چماق بدست آنها٬ از کارفرمائى حمايت ميکند که نان کودک کارگر را ميگيرد و به کودک کارگر مثل مهتاب تجاوز ميکند. اين آماده باش ترس از شما و اعتراض شما به اعدامها٬ به شلاقها و زندانها٬ و به اعتصابهاى کارگرى است. در مقابل آماده باش بالائى ها بايد آماده بود. حمايت متحدانه از کارگران سنندج و خواستهايشان آماده باش ماست.   

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ مرداد ١٣٨٧ – ٩ اوت ٢٠٠٨