کارگران نساجى دوباره تجمع کردند
آماده باش نيروهاى امنيتى

امروز شنبه ١٩ مرداد ماه٬ کارگران نساجى کردستان از صبح زود در جلو کارخانه تجمع کردند. کارگران در مجمع شان نامه اى تنظيم و خطاب به احمدى نژاد  نوشتند. کارگران اين نامه را به سايت احمدى نژاد و روزنامه هاى محلى مانند اعتماد و اعتماد ملى دادند. همينطور اين نامه توسط نمايندگان کارگران به اداره کار و استاندارى داده شد.

دراين نامه از جمله گفته شده که ما ١٧٠ کارگر نساجى چندين ماه است که حقوق معوقه مان را دريافت نکرديم. بعلاوه در حال حاضر امنيت شغلى ما هم در سايه ابهام است و کارفرما قصد دارد که با زندگى ما بازى کند. ما کارگران براى حل مشکلاتمان به اکثر مسئولين دولتى و ادارات مربوطه مراجعه کرديم. اما مسئولين استان اعلام کردند که ما از حل مشکل شما عاجز هستيم. بنا براين ما از رئيس  جمهور ميخواهيم که به مسئله ما و مطالبات ما رسيدگى کند.

بنا به خبرى که به گوش کارگران رسيده است٬ حدود ٢٠٠٠ نفر از نيروهاى امنيتى شهر سنندج را در حال آماده باش نگاه داشتند و به هيچ کسى مرخصى ندادند. دليل اين آماده باش از جمله به تهديدات کارگران نساجى به تجمع در مقابل استاندارى مربوط است.

لازم به توضيح است که پرويز قربانى کارفرماى کارخانه نساجى با صدور يک اطلاعيه٬ دسته جمعى کارگران را بيکار و اخراج کرده است. عنوان کرده قراردادهاى کار را تمديد نميکند و کارگران رسمى براى بازخريد مراجعه کنند. اين سرمايه دارى است و سرمايه دار خدائى ميکند. امثال پرويز قربانى هر روز زندگى کارگران و خانواده هايشان را نابود ميکنند. قانون هم قانون آنهاست. دولت هم دولت آنهاست. رئيس جمهور هم رئيس جمهورى آنهاست. اينها هر مشکل خانوادگى و درون طبقاتى باهم داشته باشند٬ عليه کارگران متحداند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٩ مرداد ١٣٨٧ – ٩ اوت ٢٠٠٨