نازنخ و فرنخ قزوين؛ وعده کارفرما دروغ بود!

امروز ١٩ مردادماه٬ قرار بود مديريت نازنخ قزوين کارخانه را بدنبال تعطيلى هفته پيش باز کند و حقوق کارگران را طبق وعده داده شده در اعتراض روز ٩ مرداد ماه بدهد. امروز وقتى کارگران به کارخانه مراجعه ميکنند ميبينند که کارخانه بسته است! طى بيانيه اى اعلام شده که نساجى نازنخ و فرنخ تا ٢٨ مرداد تعطيل است. يعنى دو کارخانه ١٠ روز تعطيلى را فعلا تمديد کردند و وعده کارفرما براى پرداخت حقوق کارگران نازنخ در اينروز دروغ بود. امروز نيز کارگران دوباره با دست خالى راهى خانه شدند. کارگران از سردواندن مديريت با حمايت دولت بشدت عصبانى هستند.

لازم به ذکر است که کارگران کارخانه ناز نخ روز سه شنبه ٩ مرداد ماه٬ در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق دست از کار کشيدند. کارگران به بيرون از کارخانه آمدند و جاده اصلى را بستند. بلافاصله نيروهاى سرکوبگر رژيم وارد عمل شدند و با همدستى مديريت و کارفرما به کارگران وعده پرداخت حقوقهايشان را دادند. گفتند فعلا به آنها ١٠٠هزار تومان پرداخت ميشود. قرار بود اين بخش حقوق روز شنبه ١٣ مرداد به کارگران داده شود. وقتى کارگران در اينروز به کارخانه ميروند ميبينند که کارخانه بسته است و مديريت طى اطلاعيه اى کارخانه را تا ١٨ مرداد تعطيل اعلام کرده است . امروز ١٩ مرداد که کارگران مراجعه کردند باز با اين روش کارفرماها روبرو شدند؛ وعده دروغ!

کارگران کارخانجات ريسندگى شهر صنعتى البرز !
تجارب غنى مبارزات شما نشان ميدهد که هر وقت متحدانه اعتراض کرديد توانستيد حقوق تان را بگيريد. روشى که کارفرماهاى نساجيهاى قزوين بکار ميبرند٬ همان است که کارفرماها در نساجيهاى کاشان و کردستان همين امروز پيش ميبرند. اين روش سرمايه داران و دولت شان عليه طبقه کارگر ايران است که بخش عظيمى از خانواده هاى کارگرى را به مرز تباهى کامل کشانده اند. درد همه جا يکى است و راه علاج نيز همينطور. بدترين سياست براى کارگران قبول ضمنى جنگ فرسايشى کارفرماها و سردوندان ها در سيکل انتظار و وعده هاى دروغ است. بايد آنجا که کارگران هنوز سرکارند با اهرم اعتصاب متحد وارد ميدان شوند و آنجا که کارخانه را بستند به خيابان آمد. تا روز ٢٨ مرداد اگر صبر کنيد دوباره همين داستان به نوعى ديگر تکرار ميشود. مجمع عمومى تان را در محلات کارگرى تشکيل دهيد و در مورد اقداماتتان تصميم بگيريد. نيروى خانواده ها را متحدانه پشت اعتراض تان بياوريد. جلوى کارخانه ها و نقاطى که توجه بيشتر کارگران مراکز شهر صنعتى را جلب ميکند جمع شويد. بر پرداخت فورى حقوق تان و باز شدن کارخانه تاکيد کنيد. اجازه ندهيد که کارفرماها هر طور دلشان خواست با زندگى خانواده هاى تان بازى کنند. به وعده هاى سرمايه داران توجه نکنيد٬ به قدرت خودتان متکى شويد. با کارگران کارخانه جات شهر صنعتى البرز در تماس نزديک ترى باشيد و حمايت اين کارگران را از مبارزه تان تامين کنيد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٩ مرداد ١٣٨٧ – ٩ اوت ٢٠٠٨