شیشه آبگینه قزوین٬ شرکتهاى طيور آبیک٬ شرکت گوشت زیاران

دستگيرى ١٢ کارگر شیشه آبگینه قزوین

بنا به خبر دريافتى٬ کارفرماى شرکت شیشه آبگینه قزوین بیش از شش ماه است که حقوق و مزایای کارگران اين شرکت را که تعدادشان بيش از ٧۵٠ نفر است را پرداخت نکرده است. در مقابل اعتراضات مکرر کارگران٬ کارفرما درخواست میکند که کارگران به محل کار خود بروند و تعدادی را به عنوان نماینده معرفی کنند تا با آنها وارد مذاکره شود و مشکلات را حل کنيم.

بدنبال اين پيشنهاد٬ ١٢ نفر از کارگران قدیمی به محل دفتر شرکت نزد مدیر عامل میروند. کارفرما بلافاصله از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کمک میخواهد و بدنبال پنج ساعت بازجوئی از این کارگران هر ١٢ نفر دستگير و به محل نامعلومی برده میشوند. چهار نفر از اين کارگران به منزل خود باز میگردند ولی از آن هشت نفر ديگر هیچ اطلاعی در دست نيست. بدلیل رعب و وحشتی که ماموران اطلاعاتی ایجاد کرده اند این چهار تن نماینده که آزاد شده اند با کارگران هیچگونه ارتباطی برقرار نمی نمایند و هیچگونه اطلاعاتی به خانواده آن هشت کارگر بازداشت شده نمیدهند. کارفرما نیز هیچ ترتیب اثری به خواستهاى کارگران نداده است.

کارگران شيشه آبگينه
اين تجربه قديمى کارگران ايران است که هر وقتى نماينده گانى از کارگران٬  بدون اعتراضى همراه آن و بدون جمعيتى پشت آن پيش کارفرما و نهادهاى دولتى براى مذاکره رفتند٬ در بهترين حالت جوابشان را ندادند و در بدترين حالت مثل رفقاى شما دستگير و زندانى شان کردند. اين سياست اشتباه گاها در برخى اعتراضات کارگرى تکرار ميشود و همواره به تهديد و اخراج و دستگيرى کارگران منجر شده است. نماينده کارگران در مذاکره با کارفرما و نهادهاى دولتى٬ بايد متکى به اعتراضى حى و حاضر باشد که نماينده بگويد حرف حرف اين جمع است. وانگهى نماينده ميرود و حرف و تصميم جمعى کارگران را ميزند و قبول شرايط بدتر و حتى هر ذره کمتر از حرف عمومى کارگران بايد توسط جمع آنها مورد تائيد قرار گيرد. نماينده نه ميتواند اعتصاب خاتمه دهد و نه ميتواند از طرف کارگران به هر سياستى تن دهد. وقتى نيروئى پشت نماينده در محل نباشد اساسا به حرف کارگر گوش نميکنند و تعرضى متقابل را سازمان ميدهند. در ايران خودرو هم کارفرماها تلاش کردند همين سياست را پيش ببرند و در برخى از سالنها کارگرانى که بعنوان نماينده رفته بودند مذاکره کنند را اخراج کردند.

حال که اين وضعيت پيش آمده٬ بايد براى آزادى کارگران زندانى اعتصاب و اعتراض کرد و حقوقها را مطالبه کرد. سکوت شما در مقابل اين رويداد فشار را روى نمايندگان زندانى تان قرار ميدهد و دست کارفرما را در ندادن حقوقها و گسترش ارعاب بيشتر ميکند. کارگرى که مرعوب ميشود جرمى مرتکب نشده بلکه بايد به ارعاب کننده حمله کرد و سياست ارعاب را با نيروى جمعى درهم شکست. مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و از کارفرما بخواهيد که در مجمع به کارگران٬ به همه کارگران٬ جواب دهد. خواستار آزادى فورى همارانتان شويد!

حزب دستگيرى و اعمال فشار به نمايندگان کارگران شيشه آبگينه قزوين را شديدا محکوم ميکند و از کارگران اين شرکت و ديگر بخشها ميخواهد که براى آزادى فورى آنها تلاش کنند. بايد پاسخ کارفرماها و نيروهاى وردست سرکوب شان را با تقويت اتحاد و اعتراض متشکل کارگران داد.

اعتراض کارگران شرکتهاى طيور آبیک

طبق خبر دريافتى٬ کارفرماهاى شرکت های طیور آبیک با تعداد ١٢٠ نفر کارگر٬ جوجه کشی ایران آلما با تعداد ٩۵ نفر کارگر٬ و شرکت پرتو الونیت با تعداد ١١٠ کارگر که کار تولید قطعات ماشین آلات را انجام میدهد٬ بیش از شش ماه است که حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نکرده اند.  کارگران نسبت به این وضع شديدا معترض اند و تاکنون چندین بار از طريق نمایندگان خود به اداره کار و امور اجتماعی شکایت کرده اند. ولی تاکنون هیچگونه جوابى به آنها نداده اند. خانواده هاى این کارگران با مشکلات معيشتى فراوانی روبرو شدند بگونه ای که تعدادی از این کارگران بدلیل عدم پرداخت اجاره خانه در آستانه بى خانمان شدن هستند.

عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت گوشت زیاران

شرکت گوشت زیاران واقع در شهرستان آبیک یکی از بزرگترین کشتارگاههای صنعتی است که ١٢٠٠ پرسنل در شیفتهای مختلف آن کار ميکنند. کارفرماى اين شرکت مدتى است حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود را نداده است. این امر باعث نارضایتی کارگران گشته و تمامی آنها اظهار میکنند که وضعیت معیشتی شان با مشکل جدى مواجه شده است و توان مخارج زندگی را ندارند. در اعتراض به اين وضعيت کارگران دست به تجمع زدند و به کارفرما اخطار دادند که حقوق معوقه آنها را پرداخت کند. کارگران اعلام کردند اگر به خواستشان ترتیب اثر داده نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

کارگران شهرستان آبيک
قلدرى کارفرماها را نپذيريد. اداره کار و نهادهاى ديگر دفتر و دستک دولتى کارفرماها هستند. آنها در صد تصميم شان بزور يکى بنفع کارگر عمل ميکنند و آنهم بدون در نظر گرفتن منافع کارفرما نيست. شما بايد به قدرت خودتان متکى شويد. کارگران را متقاعد کنيد که بايد مستقيما و راسا تلاشى کرد. مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد٬ اخطارى به کارفرماها بدهيد و وارد اعتصاب شويد. رفقايتان در گوشت زياران بدرست تهديد به اعتصاب کردند و راه حل گرفتن حقوقها هم همين است. شرکتهاى طيور دام و کشتارگاه يکروز نميتوانند در مقابل اعتصاب شما مقاومت کند. متحدانه وارد عمل شويد و حق تان را از اين زالو صفتان ضد کارگر بگيريد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢١ مردادماه ١٣٨٧ – ١١ اوت ٢٠٠٨