اخبارى از اعتراضات امروز کارگران سنندج

فرش غرب باف
کارگران اخراجى غرب باف هر روز در مقابل اداره کار دست به تجمع ميزنند و خواهان بازگشت بکار و گرفتن حقوق هايشان هستند. اداره کار نهايتا حکمى دست کارگران داده است که کارگران بايد تسويه حساب کنند و به ازاى هر سال سابقه کار دو ماه سنوات براساس حقوق پايه دريافت کنند. کارگران امروز اعتراضشان اينبود که حقوق پايه را قبول ندارند بلکه حقوق دريافتى را بايد بدهند. ما به تفاوت اين دو حقوق بنا به سابقه کار اين کارگران رقمى حدود دو ميليون تومان است. کشمکش کارگران و اداره کار برسر اين موضوع ادامه دارد.

ريسندگى پرريس
اسفنديارى کارفرماى پرريس بنا به تبصره يا قانون من درآوردى خودشان از کارگران اعتصابى شکايت کرده است. ادعاى کارفرما اينست که اعتصاب کارگران بدون خبر دادن به "نهادى ذيصلاح" مثل اداره کار صورت گرفته و لذا کارگران اعتصابى بايد خسارت پرداخت کنند. او به کارگران گفته است که نه پول دارم که حقوق بدهم و نه مواد اوليه دارم که توليد کنم. کارخانه بسته ميشود! يعنى همان سياستى که قربانى در نساجى پيش برد. معلوم نيست وقتى کارخانه قرار است بسته شود و مواد اوليه هم ندارد٬ چرا بايد کارگران خسارت اعتصاب بدهند!

نساجى کردستان
امروز حدود ۵٠ نفر از کارگران رسمى کارخانه نساجى مقابل کارخانه تجمع کردند و قرار است به اين تجمعها ادامه دهند. ٧٩ نفر از کارگران نامه تسويه حساب نوشتند که بيشتر آنها قراردادى و تعداد ١٨ نفر رسمى بودند. حرف کارگران رسمى اينست که در شش ماهى که اعلام شده کارخانه بسته ميشود و بعد بکار مى افتد٬ بايد روشن باشد که حقوق و مزاياى ما در اين شش ماه چگونه است. کارگران ميگويند بدون حقوق شش ماه کجا برويم. آنها خواهان پرداخت کل حقوق معوقه و تضمين زندگى شان در اين شش ماه هستند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ مهر  ١٣٨٧ – ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٨