ایران خودرو،عقب نشینی در برابر کارگران ایتکو پرس!

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال اعتراضات مکرر و چند مورد اعتصاب اخطاری کارگران سایت یک ایتکوپرس ايران خودرو طى یکی دو ماه گذشته و خشم و نارضایتی کارگران علیه کار قراردادی و دستمزدهای پایین و اخراجها٬ کارفرما مبلغ ناچيز 8 هزار تومانى را بعنوان افزايش دستمزد اعلام کرده است. مسئولان و کارگزاران مزدور سرمایه در ایران خودرو جهت ساکت نمودن کارگران، در یک اقدام سنجیده و معنی دار به کارگران سایت یک ایتکوپرس اعلام کردند که در ازای هر یک سال سابقه کار مبلغ 8 هزار تومان به دستمزدهایشان اضافه شده است. این "گشاده دستی" چاکران سرمایه در فیشهای حقوقی کارگران اعمال  شده و همچنین ما به التفاوت این مبلغ ناچیز اضافه دستمزد را از اول سال 87 محاسبه کرده و به کارگران پرداخت نموده اند.

یکی از کارگران ایتکو پرس که دارای 2 سال سابقه کار است میگفت: در ازا ی 2 سال سابقه کارم مبلغ 16هزارتومان به دستمزدم اضافه شده! این مبلغ به کجای این زندگی نابسامان ما میرسد؟ این دروغ گویی و کلاه برداریست! حتما در جای دیگری چیزی بیشتر از این مبلغ را به بهانه کسورات و... از ما میدزدند! تازه بر اثر اخراجهای همیشگی و جذب کارگران جدید اینجا کارگران باسابقه چندانی ندارند که این امتیاز دروغین هم شاملشان شود. علاوه براین ما بارها شاهد بوده ایم هر وقت احساس خطر کرده اند چنين اقداماتی هم بوده و بعد از ساکت شدن کارگران یواشکی دستمزدها را به حالت اول برده اند. سایت یک ایتکو پرس با بیش از 1400 کارگر قراردادی سفید امضا یکی از مجموعه های مهم پرسی ایران خود رو بوده و در جاده کرج قزوین واقع است.

کارگران ايران خودرو!
بحث افزايش دستمزدها توسط مسئولان مولتى ميلياردر اينروزها در بخشهاى مختلف بگوش ميرسد. اينها اعتراضات و اجتماعات و اعتصابات اخطارى و کم کاريها را ديده اند و ميدانند که فضا ملتهب است. نگران توقف توليد و ضررهاى نجومى هستند. فريب اين وعده ها را نخوريد. اين به اصطلاح افزايش دستمزد ناچيز قرار است اين پتانسيل اعتراضى را مهار کند و شما را در مقابل اخراجها به سکوت بکشاند. کارگران بايد سوال کنند امثال منوچهر منطقى چقدر حقوق ميگيرد و افزايش حقوق مديران چقدر بوده است. ايران خودرو از سودآورترين صنايع ايران است. اينها روى تلى از بدنهاى له شده و نقض عضو شده و به قتل رسيده٬  کار برده وار دو شيفته و اضافه کاريهاى اجبارى و شرايط پادگانى کار اين ثروتها را انباشته اند. اين پولها مال شماست که در کيسه اين دزدان تلنبار شده است. خواستهايتان را همه جا يکى کنيد. نقطه ضعف شان را ببينيد و به آنها تهاجمى قدرتمند را سازمان دهيد.

زنده باد کارگران ايران خودرو!
مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٩ مهر ١٣٨٧ – ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨