عسلويه٬ اخراج ٣٠ کارگر شرکت رامکو

در خبر قبلى به اطلاع رسانديم که شرکت پيمانکارى "رامکو" در پتروشيمى مبين٬ واقع در عسلويه٬ ۶٠ نفر از کارگران قراردادى خود را اخراج کرده است. بنا به خبر جديدى که دريافت کرديم تعداد اخراجها به ٣٠ نفر رسيده است و ٣٠ نفر بقيه توانستند در همين شرکت قراردادشان را تمديد کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ شهريور ١٣٨٧ – ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨