اجتماع کارگران پرريس و غرب باف در مقابل اداره کار

امروز يکشنبه ٢۴ شهريور ماه٬ کارگران کارخانه نخريسى پرريس بنا به تصميم و اعلام قبلى در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. دراين اجتماع که از ساعت ٨ صبح شروع شد٬ کارگران اخراجى کارخانه فرش غرب باف نيز حضور داشتند. کارگران پرريس خواهان پرداخت حقوق معوقه خود هستند و از روز چهارشنبه ١٣ شهريور در اعتصاب بسر ميبرند. کارگران شعارهائى مبنى بر پرداخت حقوقهاى معوقه٬ ما خواهان کار هستيم٬ ما کارگران گرسنه ايم و ...  در دست داشتند.

کارگران در اجتماع امروزشان تلاش داشتند که پاسخى روشن براى خواستهاى بديهى خود از اداره کار و مسئولين ذيربط بگيرند. امروز هم نيروهاى سرکوبگر انتظامى و لباس شخصى در محل حاضر بودند و محوطه را به محاصره خود درآورده بودند. از جمله اتومبيل خالد سوارى از اعضا هئيت مديره اتحاديه آزاد کارگران را توقيف کردند و يکى از کارگران به اسم سعيد کرمى را که در ماشين بود مورد سوال قرار دادند. اين حرکت نيروى انتظامى با واکنش و اعتراض شديد کارگران روبرو شد. اعتراض کارگران منجر به رفع توقيف اتومبيل شد. همينطور نيروى انتظامى  تلفن طيب مولائى از اعضاى هئيت مديره اتحاديه را که مشغول صحبت کردن بود از او گرفتند. نهايتا امروز اداره کار به کارگران اعلام ميکند که روز پنجشنبه آينده در مورد پيگيرى مشکل آنها جلسه "کميسيون کارگرى" تشکيل ميدهند و شعبانى و کرمى از نمايندگان مجلس رژيم نيز در اين کميسيون حضور خواهند داشت. اجتماع کارگران ساعت ١٢ ظهر خاتمه يافت.

کارگران پرريس!
ضرورى است شما تجارب اعتراضات ايندوره کارگران نساجى و همينطور سياست وقت خريدن و سردواندن کارفرما و نهادهاى دولتى را در نظر بگيريد و فرصت اين بازى را به اين نهادها ندهيد. نقطه قدرت شما اينست که هنوز کارخانه باز است و ميتوانيد با تداوم اعتصاب اعمال فشار کنيد. اين اهرم و سنگر را بايد متحدانه٬ همانطور که اعلام کرده ايد٬ نگه داشت. همزمان ضرورى است براى بسيج ديگر مراکز کارگرى که عمدتا حقوق آنها عقب افتاده است و گسترش اعتصاب براى گرفتن حقوقهاى معوقه و مطالبات کارگرى تلاش کرد. "کميسيون کارگرى" دولت چيزى جز کميسيون تامين منافع کارفرما نيست. وعده دادن و وقت خريدن و کارى نکردن و تهديد کردن سياستى است که تلاش دارد صف متحد کارگران را متفرق کند. خنثى کردن اين سياست ضد کارگرى تنها ميتواند با گسترش اعتراض چه در مراکز کارگرى و چه در سطح شهر پاسخ گيرد.

حزب از اعتراض و اعتصاب برحق کارگران پرريس و نساجى کردستان و فرش غرب باف حمايت ميکند و کارگران و مردم آزاديخواه شهر سنندج را به حمايت عملى ازاين اعتراضات و تلاش براى پيروزى آنها دعوت ميکند.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ شهريور ١٣٨٧ – ١۴ سپتامبر ٢٠٠٨