اعتصاب کارگران شرکت صنايع مخابراتى راه دور ايران
نيروهاى سرکوب اقدام به تيراندازى و گاز اشک آور به طرف کارگران کردند!

بنا به گزارش منتشر شده در سايت ايران پرس نيوز٬ کارگران صنايع مخابراتى راه دور ايران در شيراز ۵ ماه است که حقوقشان را دريافت نکردند. کارگران اين شرکت که ١٢٠٠ نفر هستند٬ بارها در مقابل استاندارى استان فارس تجمع کردند اما پاسخى به آنها داده نشده است. روز سه شنبه ٢٢ مرداد٬ در اعتراض به ابن وضعيت فلاکتبار٬ با کمال تاسف کارگرى بنام علی کیامرثی که در قسمت مونتاژ اين کارخانه کار ميکند٬ زير فشار غير قابل تحمل وضعيت وخيم مالى اقدام به خودکشى کرد و در قسمت منبع کارخانه خود را حلق آويز کرد. خوشبختانه همکاران على کيامرثى توانستند او را نجات دهند و به یکی از بیمارستانهای شیراز منتقل کنند.  

بدنبال اين واقعه دلخراش٬ كارگران اين کارخانه دست به اعتصاب و اعتراض زدند و خيابان روبروى کارخانه را مسدود کردند. کارگران در اين اجتماع اعتراضى عليه اين وضعيت و مديران و کارفرماها و سران حکومتى شعار دادند. اعتراض کارگران با دخالت خشن نيروهاى ضد شورش مواجه شد. نيروهاى سرکوب مبادرت به تيراندازى و پرتاب گاز اشك آور و ضرب و شتم كارگران کردند. كارگران ناچار به باز کردن راه شدند و به اعتراض و اعتصاب خود پايان دادند.

کارگران!
جمهورى اسلامى و سرمايه داران هر روز فرزندان ما را به عناوين مختلف ميکشند. از گرسنگى ميکشند٬ از بيمارى ميکشند٬ در محل کار که عملا به يک کشتارگاه تبديل شده ميکشند٬ در اعتصاب و اعتراض ميکشند. ضرورتى ندارد ما هم راسا اقدام به خودکشى کنيم. هر انسان باشرفى ميفهمد که گرسنگى و فقر استيصال و بى حرمتى مى آورد٬ انسان را از زندگى سير ميکند٬ و کارگر نميتواند دست خالى به منزلش بازگردد. اما خودکشى که راه حل اين درد بزرگ و مشترک کارگران نيست. طبقه ما نميتواند دسته جمعى خود را بکشد. بجاى اقدام به کشتن خود سرمايه دارى را هدف قرار دهيد. به منشا اين همه بدبختى و فلاکت حمله کنيد. متحد شويد و قدرت تان را دريابيد. اتحاد کارگر به تک تک کارگران نيرو و اعتماد بنفس و حق بجانبى ميدهد. اتحاد کارگر عملا به توده کارگران نشان ميدهد که ميتوان از حرمت و کرامت و حق خود با سربلندى دفاع کرد و پيروز بيرون آمد. متحد شويد. مجمع عمومى تان را برپا کنيد. کارخانه را بخوابانيد و حق تان را از اين سرمايه داران و دولت مرتجع ضد کارگرشان بگيريد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ مردادماه ١٣٨٧ – ١٣ اوت ٢٠٠٨