اعتصاب كارگران معادن زغال سنگ ‍‍طبس
(اولين معدن مكانيزه زيرزمينى زغال سنگ ايران)

بنا به خبر دريافتى٬ روز سه شنبه ٢٢ مرداد٬ جمعى از كارگران معادن زغال سنگ طبس در اعتراض به وضعيت دستمزدها و ساعت كار بيش از حد مجاز و وضعيت و شرايط كارى خود دست به تحصن و اعتراض زدند.

خواسته هاى اعتصابيون عبارت بودند از؛ كمى دستمزد٬ ساعت كار بيش از حد مجاز و حتى مخالف با قانون خودشان (با توجه به اينكه ساعت كار در مشاغل سخت و زيان آور به خصوص در معادن زير زمينى ۶ ساعت ميباشد٬ ساعت كارى كارگران معادن زغال سنگ طبس ٨ ساعت است و در بسيارى مواقع حتى از سوى مديريت مجبور به انجام كار اضافه تر از ٨ ساعت و كار اجبارى در روزهاى تعطيل بدون دريافت مزاياى اضافه كار مناسب ميشوند)٬ بهبود وضعيت سرويس اياب و ذهاب٬ بهبود وضعيت استراحت و مرخصى استعلاجى (كه بايستى بعد از تاييد پزشك به تاييد مديريت نيز برسد)٬ اعتراض به كم شدن حقوق و مزاياى مستمر سال ٨٧ كارگران نسبت به سال ٨۶ ٬ اعتراض به تنبيهات و توبيخ هاى مكرر كارگران و زير سوال بردن حرمت و کرامت انسانى آنان٬ اعتراض به عدم برخوردارى از مزاياى فوق العاده سختى كار٬ شب كارى و نوبت كارى٬ و برخوردارى از فوق العاده بدى آب و هوا و فوق العاده محروميت بود.

اعتصاب و تحصن كارگران معدن زغال سنگ طبس بعد از يك روز صبح چهارشنبه با وعده و وعيدهاى دروغين مديران و فشار مديريت و حراست شركت سركوب كرديد. البته کارگران اولتيماتيوم يك ماهه دادند و تهديد به اقدامات اعتراض آميز شديدتر را در صورت عدم رسيدگى به خواسته هايشان نمودند. مسئول خانه كارگر طبس به عنوان "نماينده كارگران" در جمع اعتصابيون حضور يافت و در سركوب کارگران و ساکت کردن آنها به مديريت كمك كرد. بدنبال دادن وعده و وعيد به كارگران و ساعاتى بعد از خاتمه اعتصاب٬ تعدادى از كارگران اعتصابى به صورت انفرادى به حراست واحد زغالسنگ طبس احضار شدند و مورد بازخواست قرار گرفته و تهديد به اخراج و تحويل آنها به مراجع قضايي شدند. قابل ذكر است كه واحد زغالسنگ طبس يك مجموعه دولتى است كه توسط شركت دولتى تهيه و توليد مواد معدنى ايران اداره ميشود.

کارگران زغال سنگ طبس!
خواستهاى شما جزو حقوق بديهى و مشروعى است که فورا ميتواند متحقق شود. شرط اين اتحاد شماست. اين شيوه کارفرماها٬ نيروهاى سرکوب٬ شوراهاى اسلامى کار و خانه ضد کارگر است که کارگران معترض را دنبال وعده اين و آن بفرستند و در فرصت بعدى خنجر را در کمرشان فرو کنند. به قدرت جمعى تان متکى شويد. خواستهايتان را به خواست همه کارگران تبديل کنيد و در يک مجمع عمومى آنها را اعلام و به کارفرما اخطار دهيد. در فقدان اين اتحاد٬ هر تلاش هرچند شجاعانه و قهرمانانه جمعهائى از کارگران سرکوب و متفرق ميشود و شرايط را براى اعتراضات بعدى سخت تر ميکند. حزب٬ کارگران معدن طبس را به اتحاد و همدلى براى مقابله با سرمايه داران و اعوان و انصارشان و تحقق خواستهاى برحق شان فرا ميخواند.مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ مردادماه ١٣٨٧ – ١٣ اوت ٢٠٠٨