تظاهرات در مقابل استاندارى سنندج عليه دزدى مسئولين

امروز سه شنبه ٢٢ تيرماه٬ معلمينى که به مراجع دولتى و شوراى اسلامى شهر هر کدام چندين ميليون تومان پرداخت کردند تا به آنها زمين براى مسکن داده شود٬ در اعتراض به بالا کشيدن پولشان در مقابل استاندارى تجمع کردند. اين نهادها از تعدادى از فرهنگيان سنندج چند صد ميليون پول گرفته و روز روشن آن را بالا کشيده اند. تجمع امروز معلمين که خانوادههايشان نيز در آن شرکت داشتند٬ با شعارهائى عليه تخت فيروز از مسئولين شوراى اسلامى شهر همراه بود.

لازم به ذکر است تخت فيروز بخش زيادى از زمينهاى حاشيه شهر سنندج را به خبازان و کارگران نساجى فروخته بود که پول اين کارگران را نيز بالا کشيده و تاکنون هيچ کس در مقابل اين دزدى پاسخى نداده است و عملا اين اقدام با حمايت استاندارى٬ فرماندارى٬ شهردارى٬ نيروهاى انتظامى و سرکوبگر صورت گرفته است. چند سال پيش تعدادى از اين مردم رفتند و در زمينهائى که بابت آن پول پرداخته بودند شروع به خانه ساختن کردند. خانه ها هنوز نيمه ساخت بود و در آن زندگى ميکردند. شهردارى در نيمه شب به اين مردم محروم حمله و همه خانه ها را ويران کردند و زنان و کودکان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. با گذشت حدود ٣ سال از اين قضيه هنوز دولت هيچ خساراتى به اين خانواده ها پرداخت نکرده و شکايت آنها بى جواب مانده است. بنا به خبرى که بدست ما رسيده است٬ خانواده هاى زيادى فقط در شهر سنندج از آنها پول بابت زمين گرفته شده اما زمينها به مردم واگذار نشده است.

ضرورى است که کل اين خانواده ها دور هم جمع شوند و متحد و متشکل عليه اين کلاشى و دزدى سران حکومت اعتراض کنند. اين تنها راه بازپس گرفتن پولها يا گرفتن زمين است.

گونى بافى سما

بنا به اخبار دريافتى٬ کارگران گونى بافى سما که سه ماه حقوق معوقه طلب دارند٬ موفق به دريافت يک ماه حقوق خود شدند. اما هنوز کارگران اين کارخانه دو ماه حقوق خود را از کارفرما طلب دارند. لازم به ذکر است همه کارگران سما تا آخر مرداد ماه قرارداد دارند و کارفرما بعد از پرداخت حقوق کارگران گفته است که هيچ قراردادى را تمديد نميکند. او اعلام کرده اگر نتوانم مواد اوليه بخرم کارخانه را تا اطلاع ثانوى تعطليل ميکنم. معنى اين اقدام کارفرما بيکار کردن دسته جمعى کارگران و پرت کردن خود و خانواده شان به جهنم فقر و فلاکت و گرسنگى است.

اعتراضات کارگران غرب باف ادامه دارد

کارگران غرب باف طى اعتراضات روزهاى گذشته خود اعلام کرده بوده تا روز ٢۵ مرداد ماه که روز رسيدگى به شکايت آنها از کارفرما است٬ هر روز در مقابل اداره کار تجمع خواهند کرد. کارگران غرب باف بدنبال اخراج توسط کارفرما از طرف هئيت تشخيص اداره کار حکم  ابقا به کار را دريافت کردند اما کارفرما اعتنائى به اين حکم نکرده و کارگران را به داخل کارخانه راه نداد. اين کارگران همچنين در وضعيت نامشخص بسر ميبرند.

ضرورى است کارگران سما و غرب باف همراه با ديگر کارگران سنندج از حرمت و کار و زندگى شان دفاع کنند و اجازه ندهند کارفرماها هر رفتارى را با آنها و خانواده شان بکنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
22 مرداد ١٣٨٧ – 12 اوت ٢٠٠٨