اجتماع کارگران غرب باف در مقابل اداره کار

امروز شنبه ٢٠ مهر ماه٬ کارگران غرب باف همراه با خانواده هايشان در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند. دراين اجتماع کارگران ريسندگى پرريس نيز در حمايت از کارگران غرب باف شرکت داشتند. همينطور تعدادى از کارگران کارخانه هاى شاهو٬ نساجى کردستان و نيرو رخش در اجتماع امروز کارگران غرب باف و خانواده هايشان را همراهى ميکردند. 

کارگران دراين اجتماع باندرول و پلاکاردى همراه خود داشتند که روى آنها نوشته شده بود؛ "ما راى صادره غير قانونى هيئت حل اختلاف را محکوم ميکنيم"٬ "اسدى استعفا استعفا"! لازم به يادآورى است که هيئت موسوم به "حل اختلاف" اداره کار قبلا راى به ابقا به کار اين کارگران داده بود اما کارفرماى غرب باف آن را نپذيرفت و نهايتا اداره کار راى جديدى به نفع کارفرما صادر کرد. رامين اسدى رئيس اداره کار سنندج است که امروز کارگران خواهان استعفاى او بودند. 

اجتماع امروز کارگران ساعت ١٢ پايان يافت. قرار است فردا کارگران مجددا همراه با خانواده هايشان به سمت اداره کار راهپيمائى کنند. محوطه اداره کار امروز توسط نيروهاى انتظامى قرق شده بود.

اجتماع کارگران همراه با خانواده هايشان و حضور کارگران کارخانه هاى ديگر اقدامى بسيار اصولى و ضرورى است که بايد آگاهانه به نرم اعتراضات کارگرى تبديل شود. اما شعار "غير قانونى" بودن راى اداره کار دريچه اعتراض کارگران نيست. قانون چيزى جز بيان حقوقى منفعت طبقه حاکم و سرمايه داران نيست. کارگران نميتوانند مفسر قانونى شوند که خود آن را ننوشتند و خود مجرى آن نيستند. کارگران با اين بحث که "چى قانونى است و چى غير قانونى"٬  تنها چهارچوب اعتراض شان را محدود و فلج ميکنند و اين بهانه را دست اداره کار و نهادها ميدهند که بگويند راى "قانونى" است و شما بايد قبول کنيد! کارگران بايد حقوق شان را مطالبه کنند و اهميتى براى قانون سرمايه داران و نهادهايش قائل نشوند.

کارخانه نيرورخش

۴ کارگر کارخانه نيرورخش که در تاريخ ٣١ شهريور ٨٧ اخراج شده بودند٬ طى توافقى که چند روز اخير با کارفرما داشتند٬ با دريافت سالى چهار ماه سنوات خود را بازخريد و تسويه حساب کردند. اين کارگران از ۵ الى ٧ سال سابقه کار داشتند. همينطور در چند روز گذشته کارفرماى اين کارخانه ٣ کارگر ديگر را اخراج کرده است. اين کارخانه کلا ٢۵ کارگر دارد و کارگران آن در حال حاضر بصورت يک شيفت کارى از ساعت ٨ صبح الى ٢ بعدازظهر کار ميکنند. نيرو رخش سازنده وسائل برقى از جمله سيم و ترانس است.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٠ مهرماه ١٣٨٧ – ١١ اکتبر ٢٠٠٨