اطلاعیه شماره دو
مطالبات پناهجویان ایرانی متحصن در یونان بی پاسخ مانده است!
چهلمین روز تحصن!

همچنانکه در اطلاعیه شماره یک دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، به اطلاع رساندیم، تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر آتن، در ماه جولای 2010 ، دست به تحصن زدند. این تحصن، با تمام کمی و کاستی هایش، سرآغاز دور جديدى از مبارزه علیه وضعیت وخیم پناهندگی در این کشور شد و در اولین قدم بخش مهمی از خواسته هایش، با به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی شش نفر از متحصنین، و پیرو آن پایان اعتصاب غذای آنها به نتیجه رسید. تشکیل "کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن"، یکی از دست آوردهای اين مبارزه است. این کمیته در اولین اقدامش، اقدام به سازماندهی "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن"، در مقابل بانک صادرات جمهوری اسلامی در این شهر کرده است. بنا بر اطلاعات رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در این کمپین ده ها پناهجو شرکت دارند.
امروز یازدهم ماه اکتبر 2010 ، برابر است با چهلمین روز تحصن پناهجویان ایرانی در شهر آتن . بنا بر گزارشات رسیده به دفتر پناهندگی حزب، تا کنون تعداد هجده پرونده پناهجویان در این تحصن جهت برسی مجدد، به وزارت کشور یونان ارائه داده شده است. بنا بر همین گزارش، تا این لحضه، با وجود وعده های وزارت کشور یونان جهت برسی مجدد این پرونده ها هیچ اقدامی صورت نگرفته است. مسئولین "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن" طی تماسی با دفتر پناهندگی حزب، اعلام کرده اند که : این وضعیت قابل تحمل نیست، پناهجویانی که در تحصن شرکت دارند، در شرایط بسیار اسفباری هستند، چهل روز تحصن یعنی چهل روز زندگی در سخت ترین شرایط ، یعنی چهل روز تامین مایحتاج اولیه ده ها نفر متحصن، این شرایط قابل تحمل نیست"! به نقل از مسئولین این کمپین، اقدام بعدی کمیته این تحصن، تحویل دادن هجده پرونده دیگر پناهجویان متحصن به وزارت کشور یونان جهت برسی مجدد و ارائه حقوق پناهندگی به این پناهجویان است"!
با احتساب هجده پرونده دوم، سی و شش پرونده پناهجوئی که در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند، به عنوان نمونه هائی از هزاران پرونده بلاتکلیف پناهندگی در یونان، به وزارت کشور یونان تحویل داده شده است. به نظر میرسد که دولت یونان علی رغم فشارهای این کمپین و سازمانها و رسانهای مدافع آن، حاضر به پاسخگوئی به مطالبات آنها نیستند. تعداد بیست نفر از این پناهجویان اعلام کرده اند که در صورت عدم پاسخگوئی به مطالباتشان دست به اعتصاب غذا میزنند. ما اى نزديک ذر جريان مشکلات اين عزيزان هستيمز ترديدي نيست که دستاوردهاى تاکنونى محصول همين تلاشهاى سياسى بوده است که بايد به سطح موثرترى ارتقا داد. تاکتيک اعتصاب غذا نه فقط سطح کنوني را بالاتر نميبرد بلکه آن را محدود نيز ميکند.  
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمام سازمانها، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان میخواهد که با دخالت وسیع و فوری در کمپین سیاسی پناهجویان ایرانی در یونان و اعتراض همه جانبه به قوانین غیر انسانی حاکم بر زندگی این پناهجویان، مانع از به وقوع پیوستن یک تراژدی دیگر در شرایط زندگی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی شوند. کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان را حمایت کنیم.

آدرسهای تماس با مسئولین "کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن":
امیر عبدلملکی... abtind@yahoo.com
00306944571834
سمکو محمدی ... smko_asrin@yahoo.com
00306957787317
رضا کمالی
00306959770562
ریبوار قبادی ........gribwar@yahoo.com
00306959637995


دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
11 اکتبر 2010
E-mail  :   bdr.refugees@gmail.com
Sirvan_qaderi@yahoo.com
TEL & Fax : 00442089590538
Emergency Number: 00447765431276