امانتدارى سياسى را رعايت کنيد!
در باره سايت آژانس خبر

اخيرا سايت آژانس خبر خلاصه اى از اطلاعيه حزب در مورد اجتماع کارگران ايران خودرو را بدون ذکر ماخذ منتشر کرده است و سايت اتحاديه نيز به نقل از آژانس خبر همين خبر و متن خلاصه شده را چاپ کرده است.  

ما هيچ ايرادى به بازتکثير ادبيات و اخبار حزب با ذکر ماخذ نداريم. تلاش ما اينست که اخبار اعتراضات کارگران و کلا ادبيات حزب در سطح هرچه وسيعترى تکثير و منتشر شود. اما و بويژه براى سايتها و رسانه ها٬ بدوى ترين اصول کار سياسى و ژورناليستى حکم ميکند که ماخذ و منبع خبر را قيد کنند. در غير اينصورت هر کسى ميتواند مطالب هر شخص و سازمانى را بردارد و مجددا به نام خود منتشر کند. نام اين چيزى جز سرقت سياسى نيست.

نکته دوم اينست که سايت آژانس خبر در اصل مطلب دخل و تصرف کرده است. يعنى صرفا به اختصار مطلب اکتفا نکرده٬ بلکه در بخشى از مطلب با گذاشتن يک "يا" و حذف جمله بعدى٬ کارگران را به تسليم شدن دعوت کرده است.

اطلاعيه ميگويد؛ "کارگران ایران خودرو دراین شرایط دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا باید در مقابل اخراج وسیع همکارانشان سکوت کنند و به شرایط بسیار سخت تر و برده وارتری تن دهند، و یا باید متحدانه در مقابل این روند بایستند و آن را پس بزنند."

سايت آژانس خبر مينويسد؛ "کارگران ايران خودرو دراين شرايط دو راه بيشتر پيش رو ندارند: يا بايد در مقابل اخراج وسيع همکارانشان سکوت کنند ويا به شرايط بسیار سخت تر و برده وارتری را تن دهند"!؟

ما نميدانيم سايت آژانس خبر را چه کسانى اداره ميکنند. اما ضرورى دانستيم عنوان کنيم که درست است دنياى اينترنت و چهره هاى مجازى است اما رعايت امانتدارى سياسى و حداقل اصول کار ژورناليستى ضرر ندارد. وانگهى دخل و تصرف سياسى در يک متن و معکوس کردن معنى آن چه هدفى دارد؟ اميدواريم که اين کار سهوى بوده باشد. در غير اينصورت فراخوان تسليم به کارگران معنى روشنى دارد. 

براى مطالعه کامل اطلاعيه "اجتماع وسيع کارگران ايران خودرو" به سايت حزب مراجعه کنيد.

مرگ بر جمهورى اسلامى
مرگ بر سرمايه دارى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ مهر  ١٣٨٧ – ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٨