بار دیگر ، تروریسم اسلامی در خیابانهای لندن  رسوا شد!

 

امروز یکشنبه 28 سپتامبر ، خیابانهای مرکزی شهر لندن شاهد رژه تروریستهای اسلامی ، به فراخوان جمهوری اسلامی ایران بود . حکومت اسلامی ، حکومت صد هزار اعدام ، "روز جهانی قدس" را همچون هر سال فراخوان داده بود تا عده ای تروریست و وحوش اسلامی را تحت عنوان عوام فریبانیه " حامیان مردم فلسطین" به جامعه معرفی کند ، تعدادی تروریست ، بالغ بر 500 نفر که عمدتا از هواداران حکومت فاشیستی ایران ، "جهاد اسلامی" ، "حماس" و "حزب الله لبنان" بودند ، مسیر " هاید پارک " تا " میدان مرکزی لندن" را با حمل عکسهایی از سران  جنایتکار رژیم اسلامی ایران ، پرچم احزاب تروریستی و شعار " ما همگی حزب الله هستیم " ، راهپیمایی کردند.

تعدادی از اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در انگلستان ، به همراه عده ای دیگر از مخالفان رژیم اسلامی ، از ساعتها قبل از شروع رژه تروریستهای اسلامی ، به افشای ماهیت این وحوش اسلامی پراختند.

فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری ، با در دست داشتن عکسهایی از جنایات رژیم اسلامی و پلاکارد "مرکز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم ایران"، در" میدان پیکادلی" ، یکی از شلوغ ترین میدانهای توریستی لندن به افشای ماهیت واقعی " رژه امروز تروریستها" پرداختند که مورد توجه جمع کثیری از خبرنگاران و مردم حاضر در محل قرار گرفت.

ما و تمام مخالفین حاضر در محل اعتراض، اجازه ندادیم که " رژه تروریستها" به ابزاری برای مظلوم نمایی و تلاشی برای  عوامفریبی و اجتماعی شدن این متوحشین قرن 21 ، تبدیل شود و با تمام قوا مانع از تحقق اهداف رژیم اسلامی و جانیان" حزب الله" و "حماس" و یگر اراذل و اوباش اسلامی شدیم ، ما رژه مظلوم نمایی تروریستها ی اسلامی در لندن را تبدیل به صحنه افشاگری جنایاتشان کردیم. رژیمی که خود بانی و مولد تروریسم است ، نمیتواند و اجازه ندارد از مردم تحت ستم فلسطین دفاع کند ، اینان خود ، همچون تروریسم دولتی اسرائیل، بانیان اصلی آوارگی و فلاکت مردم فلسطین هستند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که اجازه نخواهد داد تا رژیم اسلامی و اوباش تروریستش ، در خیابانهای اروپا عرضه اندام کنند ، این جانیان باید به جرم "کشتار انسان" مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند ، جهان را بایداز شر این موجودات کثیف و مرتجع پاک کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ،به سهم خود ، از تمام کسانی که وسیعا دراین اعتراض و افشا گری تروریسم اسلامی در لندن شرکت کردند ، نهایت تشکر را دارد.
عکسهای این اعتراض ، متعاقبا در وب سایت حزب پخش میشود.

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان
28/09/2008