تجمع امروز دانشگاه پلى تکنيک
عليه اختناق و زندان و جنگ، براى آزادى و برابرى و سوسياليسم!

دانشجويان دانشگاه پلى تکنيک امروز دوشنبه طبق قرار قبلى و عليرغم ممانعت نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى و نظامى کردن اطراف دانشگاه، تجمع باشکوهى را در دفاع از دانشجويان زندانى و در دفاع از خواستهاى مردم ايران برپا کردند. "اتحاد، مبارزه، پیروزی"، "جنگ نه"، "دانشجو، کارگر، معلم، اتحاد اتحاد"، "محمود صالحی و منصور اسانلو آزاد باید گردند"، "هر گونه دخالت خارجی محکوم است"، "دانشجو زندانی بازی جنگ جناحی"، "پیش به سوی تشکل مستقل دانشجویی"، "نان صلح آزادی"، "مرگ بر دیکتاتور"، "زندانی سیاسی آراد باید گردد" و "سوسیالیسم یا بربریت" از جمله شعارها و پلاکاردهاى دانشجويان در اعتراض امروز بود.

بنا به گزارشات منتشر شده توسط وبلاگ آزادى و برابرى و آواى دانشگاه براى تجمع امروز دوشنبه فراخوانی از روزهای گذشته به صورت گسترده در میان دانشجویان پلی تکنیک پخش شده بود و مورد حمایت دیگر دانشجویان دانشگاه های تهران قرارگرفته بود. در این میان نشریه راه رهایی و خبرنامه امیرکبیر  و فراخوان "تریبون آزاد ستاره های دربند" و فراخوان دانشجویان سوسیالیست پلی تکنیک در سطح گسترده ای پخش شده است. از همان اول صبح حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در درون دانشگاه پلی تکنیک و اطراف آن چشم گیر بود. درب خیابان ولی عصر به طور کامل بسته شده بود و درب خیابان حافظ کاملا توسط ماموران کنترل میشد. نيروهاى انتظامى و حراستى دانشجويان را چک ميکردند. نه فقط داخل دانشگاه قدم به قدم نيروى امنيتى گذاشته بودند بلکه در بيرون دانشگاه در خیابان حافظ و رشت نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی همراه با نيروى پليس حضور چشم گیری داشتند و از ورود دانشجويان به داخل دانشگاه جلوگيری ميکردند.

تجمع اوليه نزديک ظهر با. بیش از ۵۰۰ نفر از دانشجویان و خواندن سرود یاردبستانی آغاز و شعارهای"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد" سرداده شد. با شروع تجمع مرتبا به ميزان اجتماع کنندگان اضافه ميشد. جمعی از دانشجویان علامه نیز شعار هایی در محکومیت ادامه بازداشت دانشجویان زندانی و شعار هایی در مورد احکام تعلیق گسترده ای که در دانشگاه علامه صورت گرفته همراه خود آورده بودند. یکی از دانشجویان تعلیقی به سخنرانی پرداخت. همينطور مجید شیخ پور از طرف انجمن منتخب پلی تکنیک در سخنرانی اش انجمن بسیجی ها را محکوم کرد. دانشجویان شعار "انجمن بسیجی منحل باید گردد!" سر دادند. تعداد زیادی پلاکارد سرخ در جمعيت امروز ديده ميشد؛ "اتحاد مبارزه پیروزی"، "جنبش دانشجویی متحد جنبش کارگری و جنبش زنان"،  "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، " پیش به سوی تشکل مستقل دانشجویی". تجمع کنندگان بارها شعار "مرگ بر دیکتاتور" سردادند. در اين تجمع بیانیه هاي انجمن  منتخب پلی تکنیک، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، دفتر تحکیم وحدت نیز پخش شد. همينطور  بیانیه جمعی از دانشجویان و فعالان چپ به صورت گسترده ای در میان دانشجویان توزيع شد. اجتماع امروز به صورت تريبون آزاد برگزار شد و از تريبون آزاد بیانیه های دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران از جمله؛ علامه، شریف، خواجه نصیر، دفتر تحکیم و همچنین بیانیه "فعالان و دانشجویان چپ دانشگاه های تهران" خوانده شد. در ادامه یکی از دانشجویان پلی تکنیک "بیانیه دانشجویان سوسیالیست"  را خواند که  با استقبال دانشجویان نیز مواجه گردید.

بیرون دانشگاه گروههای مختلف دانشجويان که تلاش داشتند به اجتماع بپيوندند و با مانع نيروهای امنيتی روبرو شده بودند، در مقابل درب ولی عصر تجمع کردند. نيروهای امنيتی در چند مورد با دانشجويان درگير شدند که منجر به بازداشت چند نفر شد. خبر دستگيری دانشجويان بيرون دانشگاه در تريبون آزاد اعلام شد و دانشجويان تصميم گرفتند به سمت درب ولی عصر راهپيمائی کنند. ساعت يک بعد از ظهر و با پايان تريبون آزاد، دانشجويان به طرف درب ولی عصر حرکت و در آنجا اجتماع کردند. پلاکاردهای سرخی در دست دانشجويان بود که روي آن اين شعارها ديده ميشد؛ "اتحاد ، مبارزه، پیروزی"، "جنگ نه"، "دانشجو، کارگر معلم اتحاد اتحاد"، "محمود صالحی و منصور اسانلو آزاد باید گردند"، "هر گونه دخالت خارجی محکوم است"، "دانشجو زندانی بازی جنگ جناحی"، "پیش به سوی تشکل مستقل دانشجویی"، "نان صلح آزادی"، "مرگ بر دیکتاتور" و "سوسیالیسم یا بربریت". از ساعت  يک و نيم دانشجویان تظاهرات خود را با سردادن شعار هایشان به سمت صحن اصلی دانشگاه بردند و ساعت دو به تجمع حود پايان دادند. بنا به آخرين خبر که تمامی دستگیر شدگان آزاد شده اند.

درود بر دانشجويان مبارز پلی تکنيک!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی برابری حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
22 اکتبر 2007 – 30 مهر 1386