پیام هما ارجمند بمناسبت روز جهانی علیه اعدام

به كمپین بین المللی علیه اعدام در روز ١٠ اكتبر بپیوندید!

قرن بسیت یكم  است و هنوز بشریت باید شاهد صحنه های فجیع برپاشدن چوبه های دار و جوخه های اعدام باشد. هر چه ارتجاع و مذهب بیشتر افسار پاره میكند حق حیات انسان بیشتر مورد تجاوز قرار میگیرد. اسلام سیاسی در این میان جلودار این افسارگسیختان است.

در اسلام تعرض به جسم و روح انسان مجاز است و قتل و خونریزی امری است متعارف. اعدام یك ابزار اصلی اسلام برای تنبیه و زهر چشم گرفتن و انتقام است. جمهوری اسلامی با این ابزار خود را بر مردم در ایران تحمیل كرد و حتی در سطح بین المللی با ترور و قتل مخالفین كوشید هر صدای معترضی را خفه كند. جمهوری اسلامی بدون چوبه های دار و جوخه های تیرباران غیر قابل تصور است. این حكومت حتی به كودكان نیز رحم نمیكند و هر وقت كه توانست جان این انسانهای كوچك را هم میگیرد.

به اعدام این جنایت دولتی و این خون خواهی اسلامی باید پایان داد. روز جهانی علیه اعدام در راه است. باید به كمپین بین المللی علیه اعدام پیوست و بخصوص جمهوری اسلامی را بخاطر قصاوت هر روزه اش علیه مردم ایران و كودكان محكوم كرد. باید مانع تعرض هر چه بیشتر این حكومت كشتار جمعی در ایران و این حكومت ترور در سطح جهانی به جان انسانها شد. این ماشین كشتار و این دستگاه برپا كننده چوبه های دار را باید از حركت انداخت. سران جنایتكار جمهوری اسلامی را باید در دادگاههای بین المللی به محاكمه كشانید.

امروز در ایران یك ركن اصلی مبارزه علیه مجازات اعدام٬ مبارزه علیه اسلام و حكومت اسلامی است. نقد مذهب و افشای اسلام بعنوان مبلغ و مروج جنایت دولتی جزئی از یك جدال گسترده برای پایان دادن به اعدام است. در مقیاس بین المللی نیز٬ چه در مبارزه علیه اسلام سیاسی و تعرض آن به مدنیت و آزادیخواهی و چه در تلاش وسیع علیه اعدام نمیتوان مبارزه علیه مذهب و بخصوص اسلام را به كنار گذاشت و یا كمرنگ كرد. 

مجازات اعدام باید در همه جا ملغی گردد و این هیچ قید و شرطی را نمیشناسد و این كار همه كسانی است كه خود را مدافع حقوق بشر٬ مدافع حقوق كودكان٬ مدافع حقوق زنان و همجنسگرایان میدانند. این كار همه كسانی است كه از دخالت مذهب در زندگی مردم و حاكمیت اسلام بر سرنوشت انسانها بیزارند و اسلام سیاسی را یك خطر جدی برای بشریت میدانند.

یك راه تامین آسایش و امنیت و احترام برای انسان٬ یك راه خشكاندن ریشه خشونت در جامعه لغو مجازات اعدام است. یك جبهه مهم علیه مذهب و نقش مخرب آن در اعتلا٬ شكوفائی و سعادت انسان ممنوع شدن مجازات اعدام در همه كشورها است. ١٠ اكتبر را باید به نقطه عطفی در مبارزه تاریخی حول این

 

خواست انسادوستانه و این خواست احترام به حیات انسان بدل كرد. از این رو به اجتماعات و تظاهراتهای ١٠ اكتبر روز جهانی علیه اعدام بپیوندید. 

هما ارجمند

مسئول كمپین علیه دادگاههای اسلامی در كانادا
سخنگویی كمپین علیه مدارس مذهبی در كانادا

٢٧ سپتامبر ٢٠٠٧

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ سپتامبر ۲۰۰۷