پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به معلمان سراسر کشور
گامهایی برای پیروزی

معلمان آزادیخواه

اعلام اعتصاب سراسری از جانب "کانون صنفی معلمان ایران" امکانی است که شما معلمان آزادیخواه و برابری طلب بتوانید مبارزه ای هماهنگ و گسترده را برای تحقق خواستهای برحق خود به پیش ببرید. این حق شماست که در قرن بیست و یکم از یک زندگی انسانی و شاد و مرفه و برابر برخوردار باشید. خواهان افزایش حقوق و مزایای بسیار بالاتر از آن باشید که در حال حاضر دریافت میکنید. این حق شماست که از تامین اجتماعی برخوردار باشید٬ خواهان رسمی کردن تمام قراردادهای موقت کاری باشید. این حق شماست که در جامعه ای زندگی کنید که از هر گونه تبعیضی مبرا باشد. زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه ای و تمام شئون زندگی بدون قید و شرط برابر باشند. خواهان در هم شکستن آپارتاید جنسی در جامعه و در محیط کاری خود باشید. این حق شماست که خواهان قوانین کار و بیمه های اجتماعی یکسان برای معلمان زن و مرد باشید. این حق شماست که خواهان کوتاه کردن دست مذهب از محیط های علمی و آموزشی باشید و اجازه ندهید که انواع و اقسام جهل و خرافه مذهبی ذهن کودکان و نوجوانان جامعه را مسموم کند. خواهان یک آموزش و پرورش سکولار و مدرن باشید. فقر و محرومیت را دون شان جامعه و خود بدانید. این حق شماست که حکومت اسلامی نخواهید.

معلمان آزدایخواه پیروزی شما در این مبارزه در گرو اقدامات زیر است:

١- یک رکن مبارزه برای تحقق خواستهای شما مقابله با تلاشهایی است که میکوشند شما را به کم قانع کنند. خواستها و مطالبتان را به قوانین و لوایح رژیم اسلامی و یا "مصوبات مجلس" محدود کنند. چنین گرایشاتی مدافعین واقعی حقوق و مطالبات شما معلمان نیستند. سیاستهای اصلاح طلبان حکومتی، دوم خردادی و "مشارکتی" ها، را نمایندگی میکنند. پیشبرد موفق مبارزه شما در عین حال در گرو حاشیه ای کردن این تلاشها و موانع و سازمان دادن به تشکل مستقل و توده ای معلمان است.

٢- مبارزه برای افزایش حقوق و مزایا و دستمزد مبارزه ای است که یک وجه دائم مبارزه طبقه کارگر است. سرنوشت این مبارزه نیز به همبستگی طبقاتی میان معلمان و کارگران و سایر مزدبگیران گره خورده است. تلاش برای جلب همبستگی کارگران در این مبارزه از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

٣- مبارزه شما در عین حال مبارزه ای برای یک سیستم آموزش و پرورش سکولار و پیشرو است. در این مبارزه دانش آموزان و دانشجویان و هم چنین خانواده های آنها عمیقا ذینفع هستند. این نیروی عظیم اجتماعی را باید خطاب قرار داد و به این مبارزه دعوت کرد. پیشروی شما در عین حال پیشروی مردم برای یک آ۠موزش پرورش سکولار است.

 

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مطالبات برحق شما قاطعانه دفاع میکند. حزب٬ طبقه کارگر و تمامی مردم آزادیخواه و دانشجویان و دانش آموزان را به حمایت و همسبتگی از این مبارزه فرامیخواند.

 

علی جوادی

دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٦ بهمن ١٣٨٧ ١٤ فوریه ٢٠٠٩