احمدی نژاد در حلقه اعتراضی کارگران عسلویه

احمدی نژاد در سفرش به عسلویه قرار بود در مورد سیاستهای اتمی و کشمکشها جهانی رژیم اسلامی سخنرانی کند. اما کارگران عسلویه اجازه ندادند احمدی نژاد با طرح اراجیف همیشگی رژیم اسلامی منطقه را ترک کند. اتوبوس حامل احمدی نژاد و هیات همراه او را محاصره کرده و او را وادار به شنیدن اعتراضات و مطالبات خود کردند.

کارگران عسلویه دارای وضع بسیار بد معیشتی هستند. در سخت ترین شرایط زندگی و کاری قرار دارند. بسیاری از کارگران این مجتمع تولیدی علیرغم افزایش شدت کار تاکنون بیکار شده اند. معضلات این بخش از کارگران بخشا معضل سایر بخشهای طبقه کارگر  نیز است. حقوق و مزایای کارگری دیر به دیر و بعضا برای مدتها پرداخت نمیشود. کارگران در این تجمع اعتراضی خود خواهان برخورداری از حق تشکل کارگری شدند. این اعتراضات نشان دهنده این واقعیت سیاسی است که کارگران علیرغم بگیر و ببندها، علیرغم توحش رژیم اسلامی، علیرغم سرکوب و اعدامهای وحشیانه، مرعوب رژیم اسلامی نشده اند. و در هر فرصتی نفرت و انزجار خود را از رژیم اسلامی بیان میکنند.

عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگری یک جنایت آشکار علیه طبقه کارگر است. بیکاری و وجود چند میلیون کارگر بیکار در جامعه یک رکن دیگر موقعیت غیر انسانی ای است که سرمایه و اسلام در ایران برای طبقه کارگر ایجاد کرده اند.

این شرایط غیر انسانی را باید تغییر داد. کارگران بمنظور مقابله با این شرایط دهشتناک چاره ای جز مبارزه متشکل و متحد برای حصول به خواستهای پایه ای خود ندارند. مجمع عمومی کارگری در شرایط کنونی مناسبترین ظرف تشکل توده ای کارگری است. مبارزه برای دریافت حقوق معوقه، مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه برای تٽبیت حق کارگران در تشکل مستقل کارگری همه منوط به مبارزه متشکل و گسترده کارگری است. اما برای ریشه کن کردن پایه ای این شرایط، برای از بین بردن مبانی بی حقوقی، فقر و فلاکت، بیکاری و شکاف طبقاتی کارگران باید نظام سرمایه داری را نابود کرد. و این تنها در پس یک انقلاب عظیم کارگری ممکن است.

کارگران : متشکل شوید. مجامع عمومی خود را تشکیل دهید. مجمع عمومی کارگری مناسبترین شکل تشکل کارگری در شرایط حاضر است. به حزب خودتان بپیوندید!

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳ نوامبر ۲۰۰۷ – ۱۲ آبان ۱۳۸۶