عبور از خط قرمز ممنوع!
در حاشیه بیانیه "هشدار در مورد جهت گیری های تازه در حزب حکمتیست"

رهبری حزب کمونیست کارگری در ادامه روشهای مخرب و سکتاریستی خود بار دیگر دست به یک اقدام بیسابقه در جنبش کمونیسم کارگری زده است. رهبری این حزب با انتشار بیانیه ای تحت عنوان؛ "هشدار در مورد جهت گیری های تازه در حزب حکمتیست"، نکات مطرح شده در مباحث پیش از کنگره این حزب را تلاشی برای "دست شستن کامل یک سازمان چپ از کمونیسم و سوسیالیسم و جنبش کارگری" قلمداد کرده است. حزب کمونیست کارگری ادعا کرده است که حزب حکمتیست در حال "سقوط آزاد ... به دامن راست ترین نیروهای ناسیونالیست قومی است". در این بیانیه همچنین از تمامی نیروهای کمونیست کارگری و چپ و انقلابی در خواست شده است که در "برابر این سقوط آشکار بایستند" و اجازه ندهند این حزب به "نیرویی از جنس سازمان زحمتکشان تبدیل شود". به دنبال این بیانیه اعضای رهبری و کادرهای این حزب در جلسات علنی، حزب حکمتیست را با جریانات "تروریست" و ناسیونالیست قوم پرست از جنس جریانات آدمکش مانند "جندالله" مقایسه  کرده اند. این بیانیه همچنین مواضع سیاسی واهی و پوچی مانند "اظهار ندامت از شرکت در جنبش سرنگونی" و "اعلام ختم جنبش کمونیسم کارگری" را به حزب حکمتیست منتسب کرده است که ربطی به واقعیت ندارد.

نام واقعی این بیانیه "هشدار" و "اعلام نگرانی" نیست. حزبی که تحلیل اش این است که حزب حکمتیست یک جریان ناسیونالیستی و راست است، علی القاعده از "سقوط آزاد" آن بدامن نیروهای قومپرست نباید نگران شود! نام این بیانیه عبور از خط قرمز و باب کردن سیاست غیر کمونیستی و غیر مسئولانه هر نوع اتهام زدن به این و آن است!

هیچ درجه از اختلاف تاکتیکی سیاسی نمیتواند باعث این شود که حزبی یک نیروی کمونیستی و چپ را در صفوف جریانات "باند سیاهی" و "تروریست" مشابه "باند زحمتکشان" و "جند الله" قرار دهد. نباید به این روشها و اقدامات مخرب در صفوف اپوزیسیون اجازه شکل گیری و رشد داد. زمانیکه وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد با اعتراض شدید رهبری دیروز حزب کمونیست کارگری مواجه شد. کسی در این موضع یاد سیاستهای مجاهدی نیفتاد. اینبار آمریکا هنوز چنین حرفی نزده است، متاسفانه رهبری حزب کمونیست کارگری به حزبی کمونیستی دیگری چنین اتهام زشتی میزند. این اقدام باید با اعتراض گسترده تر مواجه شود.

این اقدام رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری تلاشی برای نقد سیاسی خط مشی های جاری در صفوف کمونیسم کارگری نیست. ما طرفدار عمیق ترین و بازترین نقد سیاسی هستیم. "راست و چپ"، "ناسیونالیست" و "محافظه کار" قلمداد کردن سیاست و یا مجموعه ای از سیاستها، امری کاملا مجاز در حوزه آزادی بی قید و شرط نقد سیاسی در جامعه و در صفوف جنبش کمونیسم کارگری است. ما پرچمدار

نقد سیاسی صریح، رک و مسئولانه هستیم. اما این اقدام رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری اتهامی ناشایست به یک سازمان کمونیستی است. اقدامی در جهت نفی موجودیت و حقانیت مبارزه آن است.

این اقدام ناشی از یک "اشتباه" و یا "بدعنقی" یک عضو و یا کادر در صفوف جنبش کمونیسم کارگری نیست. (متاسفانه با مرگ منصور حکمت شاهد گسترش و باب شدن چنین روشهای مخربی در بخشهایی از صفوف این جنبش هستیم.) این اقدام سیاست رسمی و اعلام شده رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری در یک سند حزبی است. بعلاوه این اقدام یک استثناء در روش سیاسی رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری نیست. روندی است که بیانگر گوشه ای از خط مشی و عملکرد این رهبری را شکل میدهد. در ادامه اتهاماتی است که به سایر بخشهای کمونیسم کارگری زده شده است. ادامه پرتاب اتهام کثیف "خدمتگزاری به رژیم اسلامی" به رهبران شناخته شده کمونیسم کارگری است. ادامه تهدید به لو دادن "آی پی" و "هویت واقعی" افراد توسط اعضای رهبری این حزب است. ادامه "نادم" قلمداد کردن هر منتقد کمونیست سیاستهای رهبری کنونی این حزب است. ما هشدار میدهیم که ادامه و گسترش این روند اثرات مخرب و غیر قابل جبرانی در جنبش کمونیسم کارگری بجا میگذارد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدام رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری مبنی بر معرفی کردن حزب حکمتیست در ردیف سازمانهای "تروریستی" و "باند سیاهی" را قویا محکوم میکند. ما اجازه نمیدهیم این روشها در جنبش کمونیسم کارگری و در صفوف اپوزیسیون رادیکال و آزدایخواه باب شود. این روشها تنها به تخریب جنبش کمونیسم کارگری کمک میکند. این روشها را باید عمیقا طرد کرد. ما توجه کادرها و فعالین جنبش کمونیسم کارگری را به پیامدها و عواقب منفی اینگونه روشهای تخریبی از سو جلب میکنیم. باید پرچم دفاع از سنت های انسانی و منصفانه و آزادیخواهانه کمونیستی کارگری را مستقل از هر اختلاف سیاسی و تاکتیکی و یا تعلق حزبی آگاهانه برافراشت. این بهترین دفاع از موجودیت و هویت انسانی و کمونیستی این جنبش است. ما از جریانات مسئول سیاسی اپوزیسیون میخواهیم که در مقابل رایج شدن این روشها در صفوف نیروهای رادیکال و آزادیخواه قویا ایستادگی کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۱۲ مهر ۱۳۸۶