خبرى از نساجى کردستان

طرح بازخريد صد نفر از کارگران نساجى کردستان

کارفرماى نساجى کردستان تا ٣٠ بهمن ٨۶ به کارگران رسمى، که تعداد آنها صد نفر است، مهلت داده که در مورد بازخريد خود تصميم بگيرند. کارفرما کارگران را تهديد کرده که چنانچه تا اين تاريخ خود را بازخريد نکنند اسامى آنها را به اداره کار اعلام خواهد کرد. به کارگران اعلام شده در صورت معرفى به اداره کار، در ازاى هر سال سابقه کار يکماه سنوات کاری دریافت خواهند کرد. پيشنهاد ديگر کارفرما اينست که با او به توافق برسند و کارفرما حاضر است به ازاى هر سال سابقه کار چهار ماه حقوق به آنها تعلق بگيرد.

طرح بازخريد کارگران رسمى گوشه اى از سياست تبديل نيروى کار در ايران و صنايع ورشکسته به کار قراردادى است. قراردادهاى سفيد امضا و موقت که در اشکال مختلف آن کارفرما تصميم اول و آخر را ميگيرد، امنيت شغلى را تماما زير سوال برده است. کارگران نساجى کردستان در سالهاى گذشته مبارزات پرشورى را در مقابل اجراى سياست اخراج و بازخريد و تعطيلى پيش بردند و در مواردى کارفرما و دولت را عقب راندند. امروز مجددا کارفرما اجراى اين سياست را در دستور گذاشته است.

رفقای کارگر نساجی کردستان 

مجمع عمومى خود را تشکيل دهید و در مورد مقابله با بيکارسازى و بازخريد تصميم جمعی بگیرید. کارگران مسئول کم شدن سود کارفرما و يا بحران نساجيها نيستند. زندگى خانواده کارگرى و امنيت شغلى کارگر نبايد زير سوال برود. اين سياست را با يک تلاش جمعى ميتوان مانند بارهاى قبل شکست داد.

مجمع عمومى نماينده اراده و تصميم کارگران است!
يا کار با مزد مناسب يا بيمه بيکارى مکفى!
زند باد سوسیالیسم !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۶ اکتبر ۲۰۰۷ – ۴ آبان ۱۳۸۶