"نه" به مدارس مذهبی !
به کمپین برچیدن بساط مدارس مذهبی بپیوندید!

مدارس مذهبی یکی از مراکز رشد و گسترش صنعت مافیایی مذهب در جوامع کنونی است. دستگاهی برای نابودی سلامت روانی جامعه و کودکان است. کارخانه تولید تعصب و تحجر و عقب ماندگی است. هر نوع کمک و تقویت مادی و سیاسی نهادها و فرقه های مذهبی توسط نهادهای دولتی، کمک مستقیم به ماشین جنایت و آدمکشی و تولید خرافه مذهب در جامعه است. جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش، ممنوعیت و برچیدن بساط کامل مدارس و موسسات آموزشی مذهبی یک رکن پایه ای نظام سکولار، مدرن و پیشرو است. حق کودک به یک زندگی شاد و ایمن و خلاق از حقوق ابتدایی و جهانشمول انسانی است.

مدارس مذهبی مسیحی یک واقعیت سیاه و دیرپای جوامع غربی است. با گسترش دامنه جنبش اسلام سیاسی در غرب این جریانات نیز تعرض جدیدی را بمنظور سهم خواهی در این زمینه آغاز کرده اند. مدارس اسلامی ابزاری برای تعرض و نابودی کودکان و سربازگیری برای جنبش تروریسم اسلامی است. تلاش برای برچیدن بساط مدارس مذهبی و جلوگیری از شکل گیری مدارس مذهبی جدید یک عرصه حیاتی مبارزه با صنعت مافیایی مذهب علی العموم و اسلامی سیاسی علی الخصوص است.

هم اکنون در كانادا فرقه های مختلف مذهبی و اسلامی حركت وسیعی را بمنظور دریافت مجوز و بودجه دولتی آغاز کرده اند. حزب محافظه کار ایالت انتاریو نیز به این کمپین ارتجاعی اسلامیست ها و فرقه های مذهبی پیوسته و در پلاتفرش خواهان اختصاص بودجه مشابه ای مانند بودجه مدارس کاتولیک به جریانات اسلامی و فرقه های متعدد مذهبی شده است. این حرکت اما با مقابله جدی بسیاری از گروهها و شخصیتهای مترقی و سکولار ومدافع حقوق کودک در کانادا مواجه شده است. کمپین "نه به قوانین شریعه" با مسئولیت هما ارجمند که یک مبارزه موفق در شکل گیری دادگاههای شریعه اسلامی در کانادا را به سرانجام رسانده است، یکی از نیروهای سازمانده در این جنبش است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیرویی مذهب ستیز و متعهد به امر مذهب زدایی در جامعه است. جدایی کامل مذهب از سیستم آموزشی جامعه یک رکن اساسی کوتاه کردن دست مذهب از زندگی کودکان و مردم است. وجود مدارس مذهبی زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق جهانشمول کودک است. کودکان مذهب ندارند. مبارزه علیه ایجاد مدارس اسلامی در عین حال یک رکن مهم مبارزه علیه اسلام سیاسی در جوامع غربی است. حزب ضمن حمایت و شرکت همه جانبه در این کمپین از همه نیروهای سکولار، آزادیخواه و مترقی میخواهد که در این مبارزه حیاتی شرکت کنند و به کمپین برچیدن بساط مدارس مذهبی بپیوندند. 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۸ اوت ۲۰۰۷ – ۱۷ مرداد ۲۰۰۷