مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
چه باید کرد؟
   چگونه میتوان یورش رژیم اسلامی را درهم شکست؟


رژیم اسلامی یورش و تهاجم همه جانبه ای را علیه جامعه سازمان داده است. این گوشه ای از یک جنگ تمام عیار علیه مردم است. سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. به سئوالات متعددی باید پاسخ داد:
آیا رژیم اسلامی قادر به سرکوب اعتراضات اجتماعی و عقب راندن اعتراضات مردم و تحکیم موقعیت خود در جامعه خواهد شد؟ رئوس یک سیاست فعال در قبال این تعرض رژیم اسلامی چیست؟ چگونه میتوان مردم را در داخل و خارج کشور به میدان کشید؟ چه تغییراتی در سبک کار باید اتخاذ کرد؟ کمونیسم کارگری چه میتواند بکند؟


علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
 یکشنبه ۵ اوت  
ساعت ۹ شب بوقت اروپای مرکزی، ۱۲ ظهر بوقت لس آنجلس
و بطورهم زمان در یاهو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com
worker.communism.studies@gmail.com
http://markazmkk.blogfa.com