تظاهرات در لندن
۲۸ دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان تبدیل کنیم!

مردم آزادیخواه

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ایران از همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست خواسته اند که روز ۲۸ دسامبر را به روز اعتراض جهانی برای آزادی دانشجویان دستگیر شده تبدیل کنیم. دانشجویان در ایران برای آزادی، برابری، رفاه و انسانیت مبارزه کرده اند. این حق طبیعی هر انسانی است. رژیم اسلامی را باید با یک مبارزه گستردی و عظیم وادار به عقب نشینی کرد.

ما همصدا با این دانشجویان از همه شما میخواهیم که در تجمعات و پیکت لاین ها و تظاهراتهایی که به این مناسبت در روز ۲۸ دسامبر برگزار میشود، شرکت کنید. نباید اجازه داد تا رژیم اسلامی مویی از سر این عزیزان کم کند. مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دانشجویان و کارگران و تمامی زندانیان سیاسی یک رکن اصلی مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری یک نظام متضمن آزادی و برابری و رفاه و سعادت همگان است. 

از این رو از همه شما دعوت میکنیم تا در تظاهراتی که روز جمعه ۲۸ دسامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار میشود، شرکت کنید. امروز زمان اعتراض گسترده ترین اعتراض علیه رژیم آدمکشان اسلامی است.

زمان: 12 الی 14، جمعه 28 دسامبر
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

16Prince’s Gate, SW7 1PT< Nearest Tube Station
Knght Bridge &High Street Kensington, busses: 9, 10 &52
0044-788 172 64 75 :شراره نوری

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

۲۵ دسامبر ۲۰۰۷