حزب اتحاد كمونیسم كارگری برگزار میكند!
تورنتوـ كانادا
به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و برای گرامی داشت یاد هزاران زندانی سیاسی كه در كشتارهای دهه شصت جان خویش را از دست دادند، حزب اتحاد كمونیسم كارگری مراسمی را سازمان داده است .

جمهوری اسلامی بدون سركوب هر روزه كارگران، زنان، دانشجویان و كل جامعه ، بدون زندان، شكنجه و اعدام كمونیستها، آزادیخواهان و مبارزان سیاسی نمیتوانست به بقای خویش ادامه دهد.
زندان سیاسی یك ابزار اساسی جمهوری اسلامی برای خاموش كردن اعتراض و مبارزه  در جامعه هست.
از این رو یك راه پایان دادن به عمر این حكومت جنایتكار مذهبی سرمایه داری، افشای آنچه كه بر زندانیان سیاسی رفت، بیان داستان مقاومت و مبارزه این انسانهای شریف و افشای جنایتهای این رژیم در زندانها است.
از این رو در سالگرد كشتار زندانیان سیاسی دهه شصت به پای صحبتهای ۲زندانی سیاسی كمونیست، فخری جواهری، و احمد بابائی بنشینیم و عزم و جزم كنیم تا برای پایان دادن به زندان سیاسی، شكنجه و اعدام در ایران به هیچ چیز كمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی قناعت نكنیم.
تریبون آزاد به منظور دادخواهی علیه رژیم اسلامی فراهم خواهد بود .

تاریخ: جمعه ۱٠ سپتامبر ۲٠۱٠، ساعت ۶.۵ عصر
مكان: نورت یورك سویك سنتر، اطاق شماره ۳
, 5010 Yonge St, Toronto North York Civic Center   

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حكومت كارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

 

حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ تشكیلات كانادا
۳ سپتامبر، ۲٠۱٠