گزارشی از تظاهرات برای آزادی کارگران زندانی در تورنتو- کانادا

 

در تاریخ ١۸ دسامبر بنا به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری- تشکیلات کانادا وبرخی احزاب وسازمانهای دیگر اجتماعی اعتراضی به دستگیری و زندانی کردن فعالین طبقه کارگر در مقابل تلویزیون بی بی سی تورنتو بر پا شد.
با وجود هوای سرد طاقت فرسای کانادا شرکت کنندگان مختلفی از احزاب و سازمان های مختلف در این تجمع به سخنرانی پرداختند. و همچنین شعارهایی مانند " زنده با جنبش کارگری"٬ "کارگرزندانی آزاد باید گردد"٬ "مرگ بر جمهوری اسلامی"٬ "زنده باد سوسیالیسم" "آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری" سر داده شد.
فخری جواهری از حزب اتحاد کمونیسم کارگری یکی از سخنرانان این تجمع اعتراضی بود که در طی سخنانش ضمن محکوم کردن تهاجم بیشرمانه جمهوری اسلامی به فعالین طبقه کارگر و همچنین اعتراض به تهاجم رژیم به سطح معیشت کارگران و اخراج و دستگیری آنان اظهار داشت که فقط یک آلترناتیو پیش پای جنبش کارگری و جامعه ایران برای آزادی و برابری و رفاه همگان وجود دارد و آن هم برقراری حکومت کارگری است٬ حکومتی که در آن کارگران با آزادی خود جامعه را آزاد خواهند کرد.   

 

کارگر زندانی٬ زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات کانادا

 

١۸ دسامبر 2010