اعتراضات کارگران در عسلویه همچنان ادامه دارد

میگویند عسلویه آخر دنیاست. اما در این آخر دنیا نیز مبارزه کار و سرمایه اصلی ترین واقعه در این منطقه صنعتی است.

کارگران پیمانکار فاز یک عسلویه  در دو هفته گذشته در اعتراض به تعرض کارفرمایان به حقوق و مزایای خود دست به اعتراضهای متعددی زده اند. کارفرمایان در این تعرض خود بیش از ۹۰ هزار تومان از حقوق برخی کارگران متخصص را زده اند. همچنین کارفرمایان فازهای ۶، ۷، ۹ و ۱۰ کارگران با سابقه را اخراج کرده و کارگران جدید را با دستمزد کمتری استخدام میکنند. خبر این کسری حقوق و اخراج کارگران با سابقه وسیعا در بخشهای مختلف پخش شده است. در ادامه این تعرض، کارفرمایان این منطقه سرویسهای کارگری رفت و آمد را نیز محدود کرده اند.

در تقابل با این وضعیت کارگران پترو صنعت فاز ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ عسلویه در یک اقدام متحد دست به اعتصاب محدود زدند. این اعتصاب که تنها ۲ ساعت به طول انجامید کارفرمایان را وادار به واکنش سریع در قبال اعتراض کارگران کرد. کارفرمایان قول داده اند که به خواستهای کارگران سریعا رسیدگی خواهند کرد.  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از بخشهای مختلف کارگران علسویه میخواهد تا با تشکیل مجامع عمومی خود متحدانه در مقابل این تعرض کارفرما اعتراض کنند. مجمع عمومی کارگر ظرف اتحاد و اعتراض متشکل کارگران است.

 

کارگران کارخانه گونی بافی با مجمع عمومی خود برای دریافت حقوق معوقه مبارزه میکنند!

۱۴۰ کارگر کارخانه گونی بافی در حومه شهر سنندج چهار ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. کارگران این کارخانه همگی دارای قراردادهای موقت سه ماهه هستند. اما اکنون چهار ماه است که این کارگران حقوقی دریافت نکرده اند. در برخی موارد کارفرمایان توانسته اند رسما از پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود داری کنند.

اما این دزدی آشکار کارفرما این بار با اعتراض کارگران مواجه شده است. کارگران این کارخانه روز دوشنبه ۱۰ دی مجمع عمومی خود را در کارخانه تشکیل دادند و اعلام کردند تا دریافت حقوق و مزایای پرداخت نشده خود به اعتراض ادامه خواهند داد. کارگران در مجمع عمومی خواستهای خود را به صورت یک متن اعتراضی تهیه کردند و به امضای ۱۴۰ کارگر این کارخانه رساندند. کارگران متن نامه اعتراضی را توسط نمایندگان خود به اداره کار و اطلاعات و همچنین استانداری سنندج ارسال کرده اند.

کارفرما در مقابله با این اقدام متحد و پیشرو کارگران تلاش میکند تا با ایجاد تفرقه و دادان وعده هایی به بخشهایی از کارگران صف متشکل کارگران را دچار تفرقه و شکاف کند. 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکید میکند که نقطه قدرت کارگران مجمع عمومی آنهاست. ما از تمامی این کارگران می خواهیم متشکل و با اتکاء به قدرت مجمع عمومی خواستهای خود را به کارفرما تحمیل کنند و حقوق خود را از حلقوم آنها بیرون بکشند.

کارگران نیرو رخش در مقابله با اخراج

کارگران معترض نیرو رخش با اعتصاب خود در ششمین روز موفق شدند که مجددا به سر کار بازگردند و حقوق معوقه خود را دریافت کنند.

یک شیوه مقابله کارفرما این است که با کارگران قرارداد یک ماهه بسته است و اعلام کرده است که اگر در این مدت سفارشی برای تولید دریافت نکنند، بار دیگر کارگران را اخراج خواهند کرد. تاکنون ۹ نفر از کارگران این واحد اخراج شده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکید میکند که کارگران مسئول سود دهی و یا عدم سود دهی کارفرمایان نیستند. کارگران کار میکنند و باید حقوق و مزایای شایسته انسان امروزی را دریافت کنند. در صورت نبود کار کارفرما و دولت موظف به پرداخت بیمه بیکاری مکفی هستند. مبارزه برای بیمه بیکاری مکفی که کفاف زندگی خانواده کارگری را بدهد یک عرصه تعیین کننده مبارزه جدی در مقابله با مصائب جامعه سرمایه داری است.

مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳ ژانویه ۲۰۰۸ – ۱۳ دی ۱۳۸۶