حمله نظامی رژیم اسلامی به مناطق مسکونی کردستان عراق محکوم است!

بنا به اخبار منتشر شده، سپاه پاسداران رژیم اسلامی در روز دوشنبه ۲۷ اوت اقدام به بمباران روستاهای سورگه له، شناوه، برده قیسی، ماره دو و ئاوری در شهرستان پشدر کرده است. بهانه رژیم اسلامی در بمباران این مناطق حضور نیروهای جریان قوم پرست پژاک (نسخه ایرانی پ ک ک) است. این حملات وحشیانه زندگی مردم محروم این مناطق را تروریزه کرده، بطوریکه ساکنین این مناطق ناچار به ترک خانه و زندگی و محل کار خود شده اند. حملات نظامی جمهوری اسلامی مورد حمایت دولت ارتجاعی ترکیه قرار گرفته و واکنش و اعتراض متقابل دولت نوری مالکی را موجب شده است.

تردیدی نیست که این اقدام نظامی جمهوری اسلامی و حمایت ترکیه علاوه بر منافع ارتجاعی هر کدام از این دو دولت هدفش تاٽیر گذاری و دخالتگری در اوضاع سیاسی آتی و سرنوشت این منطقه بحرانی است. دعوا برسر تعیین تکلیف کرکوک، که اکنون موضوع رفراندم توسط دولت عراق است، و همچنین آینده کردستان در عراق یکی از این مسائل گرهی در این منطقه است. حمله نظامی به کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی و موضع حمایتی دولت ترکیه، حاکی از تشدید جدال بر سر سئوالات لاینحل و کشمکشهای منطقه ای و جنگ منافع دولتهای مرتجع و نیروهای دست راستی و ضد جامعه در این منطقه است. این رویدادها دورنمای گسترش میلیتاریزه کردن منطقه و ابعاد بحران در کل عراق و منطقه را ترسیم میکند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این دورنمای ارتجاعی و سیاستهای میلیتاریستی آمریکا و دولتهای مرتجع منطقه را قویا محکوم میکند. وضعیت اخیر در منطقه کردستان عراق درست مانند وضعیت سالهای اخیر در کل عراق، محصول سیاستهای نطم نوینی آمریکا و تخاصم و کشمکش جریانات و نیروهای ارتجاعی و تروریست در منطقه است. محصول این سیاست ها نابودی شیرازه جامعه عراق، گسترش اختناق سیاسی، اعدامها و کشتارهای ضد انسانی، آوارگی، ایجاد زمین حاصلخیزی برای رشد ارتجاع اسلام سیاسی و قومپرستی و همچنین فعال مایشایی میلیتاریسم آمریکا در منطقه است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری بمباران خانه و کاشانه مردم و تروریزه کردن زندگی آنان توسط رژیم اوباش اسلامی را قویا محکوم میکند. بهانه جمهوری اسلامی و دولتهای ترکیه و موضع مخالف دولت عراق و نیروهای مرتجع و دست راستی قوم پرست هرچه باشد، این مردم غیر نظامی و بیگناه کردستان عراق هستند که در این میان قربانی میشوند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری توجه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در کردستان را به هوشیاری سیاسی در قبال این اوضاع و پیامدهای خونبار آن جلب میکند. طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ایران و بویژه در کردستان، باید ضمن پیشبرد مبارزه مستقل و آزادیخواهانه خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی جامعه ای آزاد و برابر و انسانی، تهاجم نظامی نیروهای جمهوری اسلامی به مردم محروم و غیر نظامی را قویا محکوم کنند. متوقف کردن حمله نظامی جمهوری اسلامی و شکست سیاستهای ارتجاعی دولتهاو نیروهای دست راستی در منطقه، تنها با گسترش مبارزه آزادیخواهانه و سوسیالیستی در ایران و منطقه ممکن است.   

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲۷ اوت ۲۰۰۷