تظاهرات کوبنده
در مقابل سفارت رژيم اسلامى در استکهلم

امروز ١١ فوريه به فراخوان شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران٬ بيش از ٧٠٠ نفر در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در استکهلم اجتماع کردند. پليس تمام وروديهاى به سفارت را بسته بود و مانع ورود اتومبيلها ميشد. ميزان نيروى پليس براى حفاظت از اين مرکز تروريستى بيسابقه بود. بيش از ٢٠ ماشين پاترول پليس٬ يک واحد بزرگ پليس مجهز به انواع گاز و سگ آورده بودند تا مانع وارد شدن تظاهرکنندگان به داخل سفارت شوند.

از همان ابتدا تظاهرات با شعارهاى مرگ بر جمهورى اسلامى٬ زنده باد آزادى٬ زنده باد سوسياليسم٬ اين لانه جاسوسى تعطيل بايد گردد٬ اين لانه جاسوسى تسخير بايد گردد٬ و ... شروع شد. تظاهر کنندگان که مرتبا تعداد آنها افزايش مى يافت بعد از دقايقى به طرف سفارت حرکت کردند. پليس با استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل و سگ و زدن باتوم به مقابله پرداخت. طى چند ساعت بارها تظاهرکنندگان تلاش کردند سد پليس را بشکنند و هر بار با هجوم پليس که مرتب تعداد آنها افزايش مى يافت روبرو شدند. هليکوپتر پليس نيز صحنه را در کنترل داشت. پليس به صورت بيش از ۴٠ نفر از تظاهر کنندگان گاز فلفل پاشيد٬ با باتوم دست و انگشت دو نفر را شکست٬ و حداقل ٢ نفر٬ يک زن و يک مرد را دستگير کردند.

دراين تظاهرات چند سازمان چپ سوئدى نيز شرکت داشتند و پيام همبستگى خود را با مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران اعلام کردند. کانالهاى تلويزيون سوئد٬ راديو بى بى سى٬ راديو پژواک٬ و برخى راديوهاى محلى با مسئولين تظاهرات گفتگو کردند. شرکت کنندگان نيز خبر کشمکش و فضاى ملتهب و عصبانى را مرتبا به راديوها و کانالهاى مختلف گزارش ميدادند. تظاهرات با قرائت قطعنامه شورا در ساعت ۴ رسما پايان يافت.

شوراى دفاع از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم٬ از شرکت پرشور ايرانيان آزاديخواه در اجتماع امروز تشکر ميکند. روحيه رزمنده موجود در تظاهرات که خواهان تسخير و بستن اين مرکز ترور اسلامى بود٬ نشانگر سمت و سوى فضاى سياسى در خارج کشور است. ما تضمين ميکنيم که بزودى مراکز جاسوسى رژيم اسلامى را خواهيم بست.

مشروح گزارش٬ فيلمها و عکسهاى تظاهرات بزودى در سايت شورا منتشر ميشود.
***
قطعنامه شورا در تظاهرات ١١ فوريه 

سرنگون باد جمهورى اسلامى٬ زنده باد انقلاب کارگرى!

١- سفارتخانه ها و کنسولگريها و مراکز متفرقه "فرهنگى" جمهورى اسلامى در خارج کشور٬ مراکزى براى سازماندهى جاسوسى و توطئه و ترور عليه مخالفين سياسى است. ما براى برچيدن و بستن کليه مراکز جمهورى اسلامى و جارو کردن بساطش در خارج کشور مبارزه ميکنيم. ما مردم آزاديخواه و انقلابى بزودى پرچم ننگين جمهورى اسلامى را پائين ميکشيم.  

٢- جمهورى اسلامى حکومت سه دهه جنايت عليه مردم بيدفاع و مخالفين سياسى است. سران و کاربدستان سه دهه جنايت بايد در دادگاههاى عادلانه و علنى و منتخب مردم محاکمه شوند.

٣- جمهورى اسلامى براى ارعاب جامعه سياست اعدام و ترور را شدت بخشيده است. ما محاکمات نمايشى٬ صدور احکام زندان و اعدام در بيدادگاههاى رژيم٬ و اعدام مخالفين سياسى را قويا محکوم ميکنيم. مبارزه گسترش يابنده انقلابى نه تنها سياست ارتجاعى اعدام را با شکست روبرو ميکند بلکه اين تشبثات ارتجاعى جمهورى اسلامى را مانند خس و خاشاک کنار ميزند و ماشين دولتى جنايت و کشتارش را درهم خواهد کوبيد.

۴- شورا مخالف مجازات اعدام است. اعدام قتل سازمانيافته و عمد دولتى است. ما براى لغو بيقيد و شرط مجازات اعدام مبارزه ميکنيم. زندان٬ شکنجه اعدام الغى بايد گردد.

۵- شورا از تلاش خانواده هاى زندانيان سياسى و مردم آزاديخواه در مقابل زندان اوين و ديگر زندانهاى رژيم جنايتکار اسلامى قويا حمايت ميکند و همصدا با جنبش آزاديخواهانه و سوسياليستى براى آزادى بيقيد و شرط کليه زندانيان سياسى٬ لغو مقوله "جرم سياسى"٬ و برچيدن زندانهاى سياسى مبارزه ميکند.

۶- شورا خود را بخشى از مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران ميداند و براى سرنگونى نظام ارتجاعى اسلامى سرمايه داران و برقرارى جامعه اى آزاد و برابر سوسياليستى مبارزه ميکند. ما ايرانيان آزاديخواه و مخالف جمهورى اسلامى را به متشکل شدن در شورا و حمايت از راه حل کارگرى در ايران فرا ميخوانيم. به قطب سرخ ها بپيونديد!

مرگ بر جمهورى اسلامى!
زنده باد آزادى٬ زنده باد سوسياليسم!

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران
٢٢ بهمن ٨٨
rawww.shora.sewebsite:

shoraye1@gmail.come.mail:

شماره تلفن دائمی شورا:0701502011