فراخوان به شرکت در تظاهرات در سالروز ٢٢ بهمن
سرنگون باد جمهورى اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى!


در ٢٢ بهمن سال ۵٧ مردم انقلابى با قيام خود حکومت سلطنتى را سرنگون کردند. قيام ٢٢ بهمن زمانى صورت گرفت که در ماههاى قبل دولتهاى غربى از تداوم حکومت سلطنتى نااميد و براى حفظ نظام سرمايه دارى در ايران با ارتجاع اسلامى خمينى و شرکا به سازش رسيده بودند. از زاويه جنبش آزاديخواهى و تغيير انقلابى٬ رژيمهاى سلطنتى و اسلامى تاريخا در يک مکان ايستادند و هر دو نيروى ضد انقلابى در مقابل انقلاب ۵٧ بودند. هم از تخت افتادگان و هم بر تخت نشستگان انقلاب ۵٧ را "اسلامى" مينامند. مردم براى اسلام قيام و انقلاب نکردند٬ مردم براى آزادى و برابرى و عليه اختناق و فقر و تبعيض بپا خواستند. نسل انقلابى ۵٧ حق داشتند عليه رژيم آريامهرى قيام کنند٬ همانطور که نسل امروز حق دارند عليه سلطنت اسلامى بپاخيزند.

مردم آزاديخواه!
در سالروز انقلاب ۵٧ ٬ برخلاف سلطنت طلبان که آن را "روز سياه" مينامند و يا اسلاميون که دهه زجر برپا ميکنند٬ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از شما زنان و مردان آزاديخواه مقیم گوتنبرگ دعوت ميکند در اينروز با پرچمهاى سرخ عليه اردوى رنگارنگ ارتجاع متحدانه بميدان بيائيد!


مکان: گونتبرگ سوئد، برونزپارکن، پُل صلح
 پنجشنبه 11 فوریه، ساعت 16 تا 18

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات سوئد
5 فوريه ٢٠١٠ – ١۴ بهمن ١٣٨٨