اعتراض کارگران کارخانه گونی بافی سماء همچنان ادامه دارد!
کارگران سه روز دیگر به کارفرما مهلت دادند!

اعتراض کارگران کارخانه گونی بافی سماء همچنان ادامه دارد. کارفرما هنوز اقدام به پرداخت حقوق و مزایای کارگران نکرده است. حدود ۲۰۰ تن از کارگران مجتمع صنعتی سماء، که در جاده سنندج – همدان قرار دارد، بیش از ۴ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. کارگران در اولین اقدام خود مجمع عمومی کارگران را تشکیل دادند و خواستهای خود را به اطلاع کارفرما و نهادهای دولتی رساندند. اما کارفرما علیرغم وعده به پرداخت فوری خواستهای کارگران پس از گذشت ۱۷ روز (از جمله پرداخت حقوقهای معوقه، پرداخت کسری ماهی ۵ هزار تومان از حقوق کارگران در شش ماه گذشته و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی و همچنین سرویسهای ایاب و ذهاب) هنوز به تعهدات خود عمل نکرده اند.
اکنون ۱۷ روز است که کارگران به دنبال خواستهای خود بین سنندج و قروه در رفت و آمد هستند. کارگران امروز از ساعت ۹ صبح در محل کار خود تجمع کردند و از کارفرما خواستند که به خواستهای آنها فورا رسیدگی کنند. اما هیچکدام از مدیران در تجمع کارگران حضور پیدا نکردند. ساعت ده و نیم صبح کارگران به طرف اداره کار در شهرستان قروه رفتند و اعلام کردند طبق وعده های کارفرما امروز باید حقوقهای معوقه و سایر خواستهای ما پاسخ بگیرد.
رضا خالدیان بازرس اداره کار شهرستان قروه تلاش می کند کارگران را آرام کند و با ریا کاری از کارگران میخواهد که فرم بیمه بیکاری را پر کند. کارگران اعلام می کنند این یک توطئه علیه ماست. ما نه اخراج شده ایم و نه باز خرید. پرکردن فرم بیمه بیکاری به معنای پذیرش اخراج و بازنشستگی است. یکی از کارگران فرم را روی میز خالدیان پرت می کند و کارگران حاضر به پر کردن فرم نمی شوند.
در ادامه این تجمع اعتراضی کارگران هر کدام از دردهای خود می گویند. "پول نداریم، سرمای زمستان لباس برای بچه هایمان نداریم، شما همه نوکران کارفرما هستید." شلوغی و سر صدای کارگران توجه مراجعین و مردم منطقه را به خود جلب می کند. کارگرانی که در اداره هستند، تایید میکنند. کارگران بیکاری که در راهروهای اداره کار هستند همدردی میکنند و صدای اعتراض آنها هم بلند میشود. محقیان رئیس اداره کار وارد محرکه می شود. از کارگران می خواهد که آرامش خود را حفظ کنند. اما کارگران در پاسخ میگویند مگر شما قول ندادید ۱۵ دی ماه حقوقهای ما پرداخت شود؟ ما ۱۷ روز است صبر کردیم دیگر نمی توانیم تحمل کنیم. محقیان خطاب به کارگران اعلام می کند که من شخصا اعلام می کنم نسبت به سرنوشت شما کم کاری کردم. من اعلام می کنم به وضعیت شما رسیدگی نکردم. به شما تعهد می دهم تا روز سه شنبه یعنی دو روز دیگر به خواستهای شما پاسخ بدهیم.
در پس این وعده ها کارگران گزارشی از مذاکرات خود تهیه کرده و به اداره کار و کارفرما ۳ روز دیگر فرصت میدهند. کارگران هشدار میدهند چنانچه به حقوق و مزایای آنها پرداخت نشود دست به اقدامات اعتراضی دیگر و گسترده تری خواهند زد. کارگران عصبانی از این وضعیت محل اداره کار را ترک میکنند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزه کارگران برای پرداخت حقوق و مزایای خود قاطعانه دفاع میکند. حزب اعلام میکند که شرط پیروزی این مبارزه به میدان کشیدن بخشهای مختلف کارگران و خانواده های کارگری و حفظ اتحاد و انسجام تمامی کارگران است. برگزاری منظم مجامع عمومی کارخانه، ارسال نمایندگان کارگری به سایر واحدها و محیط های کاری و دعوت از آنها برای حمایت از این اعتراض یک نیاز حیاتی پیشبرد این مبارزه است. حزب سایر کارگران و خانواده های کارگری به حمایت فعال از این مبارزه فرامیخواند.
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ ژانویه ۲۰۰۸ – ۱۵ دی ۱۳۸۶