زمانه ی زنان در قدرت
قدرت دگرگون سازی امور

 

تظاهرات به مناسبت 8 مارس
 روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان
در پاریس
شنبه 8 مارس 2008
به دعوت انجمن فرانسوی راهپیمایی جهانی زنان بر علیه خشونت و فقر
محل و ساعت تظاهرات متعاقباً به اطلاع خواهد رسید

چهار سالی است که ما تعدادی از زنان ایرانی مقیم پاریس در تظاهرات 8 مارس در پاریس شرکت می کنیم.
شعارهای ما :
برای آزادی، دموکراسی و لائیسیته
برای برابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی...
برای شرکت زنان در قدرت سیاسی
آزادی بی قيد و شرط همه فعالین زنان دستگير شده در ایران
در دفاع از کمپین یک میلیون امضا در ایران

بر علیه آپارتاید جنسی، سنگسار، حکم اعدام، فحشا و خریدو فروش زنان
بر علیه خشونت بر زنان در محیط کار، خشونت خانگی، تجاوز، ازدواج اجباری، مثله کردن زنان، فقر، محروم کردن از آزادی،
 قتل ناموسی