زنده باد اَزادی و برابری
نه جنگ٬ نه جمهوری اسلامی

 این شعارهای جنبش ١٦ اَذر امسال در دانشگاههای مختلف است.جمهوری ارتجاع اسلامی برای  جلوگیری ازگسترش تظاهراتهای ١٦ اَذرو برای به عقب راندن جنبش  اَزادی و برابری٬ دست به دستگیری های گسترده فعالین چپ و دانشجویی در دانشگاهها زده است تا كنون بر طبق اخبار منتشره بیش از ١٢ نفر از رهبران و فعالین دانشجویی٬ دستگیر شده اند! رژیم جنایت كار اسلامی٬ رفتنی است! این حكم دانشجویان٬ زنان٬ كارگران و مردم در سراسر جامعه ایران است. و دستگیرهای اخیر همانند دستگیریهای گذشته نمیتواند٬ جنبش اَزادی و برابری مردم را به عقب براند.                                                                                                                    
                                                                                                                
مردم اَزادیخواه!                                                                                                      
                                                                                     
باید این رژیم ضد بشری را به عقب راند و به این دستگیریها اعتراض كرد! باید  رژیم را مجبور كرد تا همه دستگیر شدگان ودانشجویان زندانی را اَزاد نماید. از همگان دعوت میكنیم تا دراین پیكت اعتراضی شركت كنند.                                                                                       

زمان :شنبه٨ دسامبر ساعت ٢ بعد از ظهر  مكان:میدان مل لسمن نورت یورك 
حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ كانادا