سازمان آزادی زن از فراخوان جوانان آزادیخواه و برابری طلب حمایت میكند!


بیش از ٥٠ روز از زندانی شدن دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب می گذرد و علیرغم تلاشهای جهانی  برای آزادی این دانشجویان تا کنون تعداد زیادی از آنان تحت سختترین شرایط ضد انسانی در زندان و در سلولهای انفرادی به سر میبرند. تاکنون به تعدادی از این دانشجویان حتی اجازه مکالمه تلفنی هم داده نشده است. طی این مدت خانوادهای این دانشجویان بعد از تلاشهای شبانه روزی تنها به برخی از آنان اجازه به ملاقات عزیزانشان را داده اند. در نتیجه اعتراضات پیگیر دانشجویان در داخل و تلاشهای جهانی و بعد از تحویل وثیقه های میلیونی توسط خانوادهای این عزیزان تعدادی از آنها آزاد شدند ولی در تهاجم بعدی به کوی دانشگاه در یکشنبه شب گذشته چندین نفر از دانشجويان دستگیر و تعدای در اثر ضرب وشتم نیروهای گارد ویژه زخمی شده اند!
سازمان آزادی زن ضمن اظهار همدردی با خانوادهای این دانشجویان از تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب و كلیه نیروهای آزادیخواه و انساندوست می خواهد که به فراخوان این جوانان پاسخ مثبت بدهید. این دانشجویان تحت فشارهای روانی شدید، شکنجه و بازجویی های وزارت مخوف اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دارند. باید برای آزادی همه دانشجویان در بند، فعالان جنبش حقوق زن، فعالان کارگری و دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی بپاخیزیم. آزادی این عزیزان در گرو تلاشهای گسترده ماست. درب زندانها را میتوان گشود! ١٦ فوریه را به روز اعتراض جهانی برای آزادی دانشجویان و تمامی دستگیر شدگان تبدیل كنیم.


زنده باد آزادی
زنده باد برابری
سازمان آزادی زن
www.azadizan.com
8 بهمن 86