کارگران نیشکر هفت تپه مجمع عمومی را تشکل واقعی خود اعلام

کردند!

کارگران نیشکر هفت تپه در تداوم مبارزات خود بیانیه ای مبتنی بر شش خواست منتشر کرده اند. این کارگران خواهان انحلال شورای اسلامی ضد کارگری و برپایی منظم مجمع عمومی کارگران و بازگشت به کار تمامی کارگران قراردادی شده اند. در این بیانیه آمده است :

برکناری مدير طرح نيشکر هفت تپه يک پيروزی ديگر برای ما کارگران
امروز ٢٤ مهر مطلع شديم که مديريت طرح نيشکر هفت تپه آقای شفيعی برکنار شدند. برکناری مديريت يک خواست ما کارگران بود و اين را يک موفقيت ديگر برای خود ميدانيم. ما به مديريت جديد آقای مطيعی اعلام ميکنيم که کماکان بر خواستهای خود پافشاری ميکنيم. خواستهای ما عبارتند از:
١- شورای اسلامی را مانع تشکل خود ميدانيم. ما در انتخابات شورای اسلامی شرکت نميکنيم و شورای اسلامی بايد منحل شود.
٢- ما هر پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ عصر جمع ميشويم و در مورد شرايط کار خودمان تصميم ميگيريم. و مجمع عمومی خودمان را تشکيل ميدهيم. مجمع عمومی تشکل واقعی ما کارگرانست. ما تشکيل سنديکا را حق خود میشماريم.
٣- ما خواهان انعقاد قرارداد با همه کارگران قراردادی وبازگشت آنها به کار هستيم.
٤- ما خواهان پرداخت فوری همه طلبهايمان با پاداش و بن هستيم.
٥- ما خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستيم.
٦- ما خواهان برشمردن کار ما بعنوان کار سخت و زيان آور هستيم.
ما تا رسيدن به خواستهايمان به اعتراضات خود ادامه ميدهيم و از مديريت جديد ميخواهيم به خواستهای ما فورا پاسخ دهد.

رفقای کارگر نیشکر هفت تپه
حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شما درود میفرستد. تاکید شما بر انحلال شورای اسلامی و اعلام مجمع عمومی کارگری بعنوان تشکل واقعی کارگران و تلاش برای تشکیل منظم آن یک اقدام مهم و تعیین کننده در پیشروی جنبش کارگری در شرایط حاضر است. ما همه کارگران را به تشکیل مجمع عمومی منظم خود فرا میخوانیم. تشکیل منظم مجمع عمومی کارگری حلقه اساسی و تعیین کننده تشکل یابی کارگران در شرایط حاضر است.

رفقای کارگر
مجمع عمومی تشکل واقعی شماست. سخنگوی شماست. ارگان تصمیم گیری و دخالت کارگر در زمینه قرار داد دسته جمعی، حل اختلاف، ابراز نظر در باره طرحهای کارفرما و دولت است. دولت و کارفرما را وادار به برسمیت شناختن این تشکل واقعی خود کنید. به مجمع عمومی تان شخصیت حقوقی دهید.

هیات های اجرایی مجمع عمومی خود را ایجاد کنید. نمایندگان مجمع عمومی خود را برای تحکیم همبستگی کارگری به سایر مراکز کارگری ارسال کنید. پرچمدار دامن زدن به جنبش مجمع عمومی سازمانیافته در جنبش کارگری شوید. پرچم "یا کار با دستمزد مناسب یا بیمه بیکاری مکفی" برای تمامی افراد آماده به کار را در دست بگیرید. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزه شما کارگران  قاطعانه دفاع میکند.

زنده جنبش مجمع عمومی!
زنده باد سوسیالیسم !
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ – ۲۴ مهر ۱۳۸۶