خانواده های دانشجویان بازداشت شده در مقابل اوین تجمع کرده اند!
به آنها اجازه ملاقات با فرزندانشان داده نشد!

خانواده های دانشجویان زندانی از ساعت ۹ صبح امروز در مقال زندان اوین تجمع کرده اند. بنا به آخرین اطلاعات دریافت شده در ساعت ۴ بعد از ظهر، این خانواده ها که برای ملاقات با فرزندانشان بر مبنای وعده های سالار کیا معاون دادستانی تهران جمع شده بودند بعد از ساعتها انتظار و کشمکش هنوز اجازه نیافتند تا با فرزندانشان ملاقات کنند. خانواده ها اعلام کرده اند که تا زمانیکه برای ملاقات فرزندانشان به نتیجه نرسند و مسئولین وعده های خود را بطور مکتوب در اختیارشان قرار ندهند، به تجمع خود در برابر زندان اوین ادامه خواهند داد.

در ساعت ۱۲ ظهر به تعدادی از این خانواده ها (شامل خانواده علی سالم، ایلناز جمشیدی، انوشه آزاد و نسیم سلطان) اجازه داده شد که بمنظور ملاقات با فرزندانشان وارد دفتر اوین شوند. اما دقایقی بعد به آنها اطلاع داده شد که اجازه ملاقات آنها لغو شده است. خانواده ها پس از این برخورد مسئولان اوین به تجمع خود در مقابل زندان اوین ادامه دادند. در ساعت ۳ بعد از ظهر به آنها اطلاع دادند که اجازه ملاقات آنها با دانشجویان زندانی از سوی "وزارت اطلاعات" لغو شده است که منجر به درگیری های لفظی میان خانواده ها و ماموران امنیتی محل شد. پس از پافشاری خانواده ها و عدم ترک محل تجمع خود به خانواده ها اطلاع داده شد که تماسهایی میان مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات در جریان است. در ساعت چهار بعد از ظهر به آنها اطلاع دادند که اجازه ملاقات ندارند. در مقابل این سر دواندنهای مسئولان اوین، خانواده ها اعلام کرده اند که به تجمع شان ادامه خواهند داد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزه خانواده های دانشجویان برای آزادی فرزندانشان قاطعانه پشتیبانی میکند. ما تاکید میکنیم که این مبارزه تنها زمانیکه به یک مبارزه گسترده اجتماعی تبدیل شود، زمانیکه بیشترین صف مردم آزادیخواه در آن سهیم شوند، به اهداف خود که آزادی بی قید و شرط تمامی دانشجویان دستگیر شده دست خواهد یافت. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمام مردم آزادیخواه را به دفاع از این مبارزه فرا میخواند. مبارزه برای آزادی دانشجویان و کارگران و تمامی دستگیر شدگان یک مبارزه حیاتی در مقابله با رژیم اسلامی و تحقق نظامی متضمن آزادی و برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی، است.   

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ ژانویه ۲۰۰۸ – ۱۵ دی ۱۳۸۶