اسلام اکسا پرویز را کشت!

اطلاعیه هما ارجمند در رابطه با قتل فجیع اکسا پرویز

اكسا پرویز قربانی دیگر قتلهای ناموسی هرگز فراموش نخواهد شد!

اكسا پرویز قربانی دیگر قتلهای ناموسی است. او نیز بخاطر بی حرمتی به فرهنگ عقب مانده  و اعتقادات خانواده محاكمه و به مرگ محكوم شد و توسط برادرش به قتلگاه٬ خانه٬ بازگردانده شد و سپس توسط پدرش به قتل رسید. او قربانی فرهنگی شد كه توسط دستگاه مذهب و اسلام بطور مشخص در مقیاس جهانی پاسداری میشود.

اكسا دختر ١٦ ساله كلاس یازده ام كه در مسیساگای استان انتاریو زندگی میكرد همچون حشا از انگلستان٬ فادیمه از سوئد و هاتون از آلمان قربانی سنتهای غیر انسانی در كمونیتهای به اصطلاح اسلامی شد. این دختران غیر سازشكار جرمشان این بود كه میخواستند در یك جامعه مدرن خود حاكم بر سرنوشتشان باشند.

آنچه به اكسا پرویز رفت تنها نوك آن كوه یخ خشونت و ستم كشی است كه در كانادا بر زنان در خانواده های مذهبی و سنتی مهاجر میرود. در كشوری كه تحت عنوان مولتی كالچرالیسم احترام به فرهنگ و آن هم فرهنگهای عقب مانده بر حقوق انسان و حقوق زنان ترجیح داده میشود. آن هم در كشوری كه گتوهای مذهبی و فرهنگی مساعدترین شرایط را برای درهم شكستن آرزوها و آمال زنان و دختران ایجاد میكند. در قبال مرگ این دختر جوان بیش از همه گروههای اسلامی كه برای داگاههای مذهبی در امور خانواده٬ برای مدارس اسلامی و برای سهم خواهی در قدرت سیاسی میجنگند٬ مقصرند و باید نوك حمله قرار گیرند. اینها كه در تلاش ایجاد ایران٬ پاكستان و سومالی كوچك در قلب كانادا هستند. اینها هستند كه خانوادهها را تا بدان جا سوق میدهند كه برای پاسداری از قوانین مذهبی به اعضای خانواده و كودكان خود نیز رحم نمی كنند.

این بی رحمی و خشونت به كودكان و زنان را نباید سر سوزنی تحمل كرد. و عاملین آنها باید شدیدا مورد مجازات قرار گیرند. آزادی و سكولاریسم جهت حمایت از حقوق كودكان باید تقویت گردد و به هیچ وجه نباید اجازه داد مذهب و قوانین مذهبی بر كودكان تحمیل شود. باید در مقابل هر گونه سیاست و تلاشی كه موجب جداسازی و گتوسازی در جامعه میشود و یا به حقوق كودك و خوشبختی او لطمه میزند ایستاد. این وظیفه دولت است كه زنان و كودكان را به حقوقشان آشنا ساخته و از آنان در مقابل اجحافات و خشونتهای ناشی از رفتارها مذهبی و اعمال سنتی حمایت كند. باید شبكه ای از حمایتهای و سرویسهای قابل دسترسی برای كودكان و زنان در كمونیتهای مهاجرین بوجود آید و زنان و دخترانی كه بدنبال

 

پناهگاه امن میگردند را به آسانی بپذیرند. همچنین هرگونه حمایت معنوی و مادی به گروههای مذهبی از طرف دولت كاملا باید قطع گردد.   

هما ارجمند
۱۲ دسامبر ۲۰۰۷

باز تکٽیر از

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۷ دسامبر ۲۰۰۷