اطلاعیه شماره 4
کارگران عسلویه پیشقدم شده اند!
اعدام نه!

کارگران پرچم مخالفت با حکم شنیع و ضد انسانی اعدام را در این شرایط بر افراشته اند. اعتراض به اعدام و احکام ضد کارگری در حال گسترش است. اقدام کارگران عسلویه گوشه ای از اعتراض طبقه کارگر به اعدام و چوبه های دار در سطح جهان است. همانطور که دهها اتحادیه کارگری در آمریکا مخالفت شدید خود را با اعدام و حاکمیت رژیم اسلامی اعلام کرده اند: تصویب کرده اند که : "ما نمایندگان اتحادیه های کارگری خواهان توقف فوری کلیه اعدامها در ایران هستیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم." این کارگران هم اعلام کرده اند که "اعدام نه!" این سیاست باید همگانی شود!
۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تمام قوا میکوشد تا مبارزه علیه مجازات شنیع اعدام و برچیدن بساط اعدام را به مبارزه علیه رژیم اعدام و ترور و شکنجه گره بزند. جهان در ۱۰ اکتبر باید شاهد بزرگترین اعتراضات در این زمینه باشد. اعدام جنایت سازمان یافته دولتی است. قتل عمد دولت است. اعدام عاملی در سرکوب اعتراضات جامعه و به انقیاد در آورن مردم است. اعدام یک رکن پایه ای رژیم جمهوری اسلامی برای بقاء حاکمیت سیاه اسلام سرمایه در ایران است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری به کارگران عسلویه بخاطر پیشگام شدن در مبارزه علیه اعدام در این شرایط تبریک میگوید. ما دست این رفقای کارگر را میفشاریم. حزب در عین حال از همه فعالین کارگری، از همه تشکل ها و نهادهای کارگری میخواهد که همگام با کارگران عسلویه و کارگران
اتحادیه های کارگری در آمریکا و برای برچیدن بساط اعدام فریاد بزنند: "اعدام نه"! ما از همه شما میخواهیم که نیروی خود را پشتوانه این حرکت جهانی برای برچیدن بساط اعدام در جهان کنید.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۹ سپتامبر ۲۰۰۷