اطلاعیه شماره ٥
در پس اعتراضات جهانی گسترده حکم اعدام سعید ماسوری لغو شد!
تمامی احکام اعدام باید فورا لغو شوند!

طبق به گزارشات دریافتی حکم اعدام سعید ماسوری لغو شده است. گفته میشود که حکم اعدام غلامحسین کلبی، هم پرونده ای ایشان هم، به ابد تقلیل خواهد یافت.
این یک پیروزی برای تمامی کسانی است که علیه احکام شنیع و ضد انسانی اعدام مبارزه کرده اند. این پیروزی حاصل تلاش و اعتراضات جهانی گسترده و مستمر برای لغو احکام اعدام توسط رژیم آدمکشان اسلامی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این پیروزی را به خانواده ماسوری، منوچهر ماسوری و همچنین خانواده غلامحسین کلبی و کلیه کسانی که در مبارزه برای لغو احکام اعدام تلاش کرده اند، تبریک میگوید.
حزب اتحاد کمونیستم کارگری در عین حال تاکید میکند که مبارزه برای لغو تمامی احکام اعدام و آزادی بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی و آزادی کلیه دستگیر شدگان اخیرا را باید با قدرت بیشتری به پیش برد. رژیم اسلامی را تنها با اعتراضات گسترده عمومی و رادیکال میتوان وادار به عقب نشینی کرد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همه مردم آزادیخواه، برابری طلب و انساندوست را به پیوستن به مبارزه جهانی علیه اعدام و علیه رژیم ۱۰۰۰۰۰ اعدام فرا میخواند. ۱۰ اکتبر میتواند شاهد یک پیروزی دیگر بشریت متمدن در مبارزه علیه توحش حاکم بر جوامع بشری باشد. اعدام قتل عمد دولتی است. بساط این جنایت سازمانیافته را در جهان باید برچید.

مرگ جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ – ۲۳ شهریور ۱۳۸۶